Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie przy ul. Bielawska 14-22


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Władysławowo »
Miejscowość: Ostrowo
Ogłaszający: Geofizyka Toruń S.A.
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.06.2013
Cena: 1.442.790,00 PLN

 

Geofizyka Toruń S.A.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 50
tel. 56 6593101 fax 56 6231664

email: office@geofizyka.pl

www.geofizyka.pl


ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie przy ul. Bielawska 14-22, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 93/6 o powierzchni 1,5011 ha wraz z prawem własności znajdujących się w granicach tej działki domków letniskowych typu Wieżyca (10 sztuk) oraz Brda (8 sztuk), dla której przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzona jest księga wieczysta nr GD2W/00014739/4.

 1. Warunki przetargu określa Zarządzenie nr 25/08 Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Geofizyka Toruń Sp. z o.o. z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego i materiałów w drodze przetargu dostępne do wglądu w Sekretariacie spółki Geofizyka Toruń S.A. w Toruniu 87-100 przy ul. Chrobrego 50, I piętro. 
 1. Cena wywoławcza - 1.442.790 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych brutto, na którą składa się kwota 1.173 000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy  tysiące zł) oraz 269.790 zł VAT.
 1. Termin zawarcia aktu notarialnego - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .
 1. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości - w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Termin wydania nieruchomości - w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. 
 1. Nieruchomość można obejrzeć w dniach 20-24 maja 2013 r. po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracji i Archiwizacji  87-100 Toruń ul. Chrobrego 50, telefony: 56 6593 142, kom. 697 914 544.
 1. Pisemne oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 14.06.2013r. do godz. 10:00 na adres: Geofizyka Toruń S.A. 87-100 Toruń ul. Chrobrego 50, Sekretariat Spółki I Piętro. Koperty należy opatrzyć napisem: Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowie.
 1. Oferta powinna zawierać:

a)

 

identyfikację oferenta - imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę firmy i jej siedzibę;

b)

 

wypis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o organizacyjno-prawnej formie działalności podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej;

c)

 

datę sporządzenia oferty i zaznaczenie okresu w którym oferta jest wiążąca;

d)

 

oferowaną cenę nabycia - co najmniej cena wywoławcza i sposób jej zapłaty;

e)

 

dowód wniesienia wadium i numer konta, na który ma nastąpić zwrot

wadium;

f)

 

pełnomocnictwo do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości udzielone w formie aktu notarialnego - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika;

g)

 

oświadczenie, że kupujący przeleje na konto Geofizyka Toruń S.A.  w BRE Bank S.A.  13 1140 1052 0000 2833 2500 1001 kwotę stanowiącą cenę brutto nieruchomości w terminie sporządzenia aktu notarialnego;

h)

 

oświadczenie, że kupujący wyraża zgodę na wydanie nieruchomości w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;

i)

 

oświadczenie, że kupujący pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości;

j)

 

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

 1. Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej -  72.139,50 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) należy wnieść przelewem na konto Geofizyka Toruń S.A. : BRE Bank S.A.  13 1140 1052 0000 2833 2500 1001. Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas, gdy kwota wpłynie na rachunek Geofizyka Toruń S.A.  do dnia 13.06.2013 r. i zostanie uwidoczniona na wyciągu z rachunku bankowego Geofizyka Toruń S.A.
 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego oferenta od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz Geofizyka Toruń S.A. Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013r. o godz. 14:00 w Geofizyka Toruń S.A. w Toruniu 87-100 przy ul. Chrobrego 50.
 1.  Potencjalny nabywca jest obowiązany zapoznać się dokładnie z nieruchomością  i jej stanem technicznym i prawnym. Geofizyka Toruń S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Dodatkowo, Geofizyka Toruń S.A. zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez Geofizyka Toruń S.A. terminie, w przypadku gdy taką samą, najwyższą oferowaną cenę, będzie zawierała więcej niż jedna oferta.

 

 /files/dokumenty/Ostrowo.pdf

/files/dokumenty/519f4aad9bc59Mapa.pdf

/files/dokumenty/519f4ac3ac66dOPIS.pdf


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl