Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

Regulamin


REGULAMIN SERWISU OGŁOSZENIOWEGO

PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL

 

 

§1

W niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje:

 1. „REGULAMIN” – zasady publikacji ogłoszeń zamieszczanych online lub pisemnie w Biurze Ogłoszeń Przetargi-Komunikaty.pl
 2. „PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL” - właścicielem oraz operatorem Serwisu Przetargi-komunikaty.pl jest Centrum Europartner Sp. z o.o, ul. Morelowa 15, Wilkszyn, NIP 913-160-97-81, REGON 021456703KRS 0000381322 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Kapitał Zakładowy: 30.000,00 zł
 3. „KLIENT” osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która publikuje ogłoszenie w serwisie PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL oraz dokonuje płatności za korzystanie z usług serwisu.
 4. „OGŁOSZENIE”– treść zamieszczana zgodnie z niniejszym Regulaminem będąca informacją o:
 • Przetargach publicznych i prywatnych, zamówieniach, konkursach
 • Likwidacji przedsiębiorstw, postępowaniach ugodowych
 • Ogłoszeń dotyczących postępowań administracyjnych lub sądowych
 • Informacji o zmianach siedziby, adresu przedsiębiorstw
 • Pozostałych informacjach nie będących ofertą handlową KLIENTA

 

§ 2

 

 1. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL odbywa się na podstawie złożonego pisemnie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail lub samodzielnie złożonej dyspozycji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie.
 2. Złożenie zamówienia online poprzez wypełnienie formularza wymaga rejestracji Klienta na stronie www.przetargi-komunikaty.pl. Rejestracja Klienta następuje na podstawie podanych przez Klienta danych osobowych lub danych Przedsiębiorstwa. Podane dane podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatnością zamieszczoną w Serwisie.
 3. Ze swojej strony Klient oświadcza, że przy rejestracji zapewni prawidłowe zabezpieczenie wybranego w wyniku rejestracji loginu i hasła przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za realizacje w/w oświadczenia.

 

§ 3

 

 1. Ogłoszenie standardowo jest publikowane w Serwisie PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  przez okres 30 dni. Po upływie okresu, ogłoszenie zostanie przesunięte do archiwum.
 2. Publikacja ogłoszenia na stronach serwisu odbędzie się niezwłocznie po zaakceptowaniu przez serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  treści ogłoszenia oraz przyjęcia płatności dokonanej przez Klienta, we wskazanym terminie – według dokonanego wcześniej wyboru. 
 3. Klient korzystający z naszego Serwisu ma możliwość decydowania o okresie emisji Ogłoszenia poprzez:
  1. Zdecydowaniu o wcześniejszym zakończeniu publikacji Ogłoszenia
  2. Zdecydowaniu o wydłużeniu publikacji Ogłoszenia poprzez złożenie pisemnej dyspozycji – wydłużenie okresu publikacji ogłoszenia powinno znaleźć uzasadnienie w treści Ogłoszenia.
 4. Jakiekolwiek zmiany w treści ogłoszenia są możliwe poprzez samodzielne wprowadzenie zmian w Ogłoszeniu dostępnym w koncie online Klienta lub poprzez złożenie dyspozycji pisemnej z dokładnym opisem wszystkich zmian.

 

§ 4

 

 1. Zamieszczane w serwisie treści nie mogą być sprzeczne z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony serwis „PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL” mogą odmówić publikacji na stronach serwisu takiego ogłoszenia.
 2. Serwis „PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL””, ma prawo także odmówić zamieszczenia na stronach serwisu ogłoszenia, jeżeli jego treści są sprzeczne z charakterem serwisu.
 3. Serwis „PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL” zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

 

§ 5

 

 1. Wynagrodzenie serwisu PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  za publikację ogłoszenia na stronach serwisu jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na publikację ogłoszenia.
 2. Serwisowi PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, powyżej każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia za publikację ogłoszeń będących w trakcie realizacji.
 3. Za publikację ogłoszenia w serwisie PRZETARGI-KOMUNIKATY.pl Klient może zapłacić w następujący sposób:
  1. przed publikacją, czyli do dnia poprzedzającego ukazanie się ogłoszenia poprzez płatności online lub przelew tradycyjny
  2. na podstawie wystawionej Klientowi faktury w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
  3. Inny określony w umowie

 

§ 6

 

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usług Klient zobowiązany jest zgłaszać serwisowi PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  pocztą elektroniczną na adres kontakt@przetargi-komunikaty.pl nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji ogłoszenia na stronach Serwisu.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wada lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego na stronach serwisu ogłoszenia.
 4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel serwisu PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  .
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  według własnego wyboru i możliwości, po konsultacji z Klientem, zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację ogłoszenia na stronach serwisu.

 

§7

 

 1. Serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług w zakresie publikacji ogłoszeń z przyczyn technicznych. Serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych oraz trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie maja wpływu na ocenę wykonywania przez Serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  zobowiązań z tytułu publikacji ogłoszeń.
 2. Serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 

§8

 

 1. Serwis PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 2. Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie serwisu PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa sądowego i innych uzasadnionych wydatków serwisu PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, ze przysługują mu prawa na dobrach materialnych w tym autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji na stronach serwisu ogłoszeniach – informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Przesłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony.

 

§9

 

 1. Niniejsze ogólne zasady publikacji ogłoszeń zamieszczanych online na stronach serwisu PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
 2. Serwisowi PRZETARGI-KOMUNIKATY.PL  przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmieniony regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania go na stronach serwisu.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl