Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skorochów


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat nyski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Nysa »
Miejscowość: Skorochów
Ogłaszający: Burmistrz Siechnic
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.03.2012
Cena: 220.000,00

BURMISTRZ NYSY

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej we wsi Skorochów


Działka nr 169, pow. 2067  m2, Karta mapy 2, K.W. 19486, Poz. Rej. G. 85.

 

Przeznaczenie: teren zabudowy usług handlowo - gastronomicznych z dopuszczalną funkcją mieszkalnictwa zbiorowego w poddaszu.

 

Nieruchomość  nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 220.000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów oraz koszty przygotowania dokumentacji w wysokości: 520,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  09 marca 2012r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, pok. nr 234 godz. 11:00.


Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 05 marca 2012r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:


1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2.Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok.237, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl