Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zgorzelec


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Zgorzelecki » Gmina Gmina wiejska Zgorzelec »
Miejscowość: Zgorzelec
Ogłaszający: Wójt Gminy Zgorzelec
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.12.2012

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 109/2 o pow. 0,8800ha, AM-1 położonej w obrębie wsi Gronów, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczysta KW JG1Z/00000452/4.

Nieruchomość położona jest wśród terenów zabudowanych, posiada dostępu do drogi powszechnego użytkowania. Ukształtowanie działki regularne zbliżone do prostokąta. Działka przeznaczona jest pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich, w tym działki nr 109/1, obręb Gronów. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy.


Miejscowość Gronów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a  w studium kierunków uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec  oznaczona na rysunku symbolami przede wszystkim pod: L - strefa leśna i  E - strefa ekologiczna oraz w części pod: M - strefa mieszkaniowo-usługowa.


Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia: operatu szacunkowego, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.


Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r,  Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

Cena wywoławcza do przetargu: 8.500,00 zł.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 850,00 zł.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 roku o godz. 1210, w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, pokój nr 5.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium: w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w., należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 20300045 1110 0000 0189 7220  do dnia 10 grudnia 2012r.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 j. t.).


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.


Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy.


Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.


Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.


Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.


Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Gminy Zgorzelec ( pokój nr 5) tel. (075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

 

 Więcej o oferencie -
http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022507

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl