Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. nr 2916/23 obr. 202


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 29.11.2012
Cena: 65 000,00 PLN

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:   2916/23
  • Obręb: 202
  • Powierzchnia działki: 0,0799 ha
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00063463/2

oraz 1/10 niewydzielonych części działki nr 2916/24 o pow. 0,1127 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7, niezabudowanej.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona w terenie z panoramą widokową, w sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego. Powierzchnia terenu z wystawą zachodnią, kształt działki regularny, prostokątny. Działka porośnięta jest wysokimi trawami i kilkoma drzewami.
Działka nr 2916/24 w obr. 202 stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny obsługujący m.in. działkę nr 2916/23 w obr. 202.

5. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Chrobrego I/04 zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. działka nr 2916/23 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem MN2, natomiast działka nr 2916/24 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod ciąg pieszo-jezdny, oznaczonym symbolem KX1.

  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki nr 2916/23 obr. 202 wchodzi użytek gruntowy o symbolu Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane, natomiast w skład działki nr 2916/24 wchodzi użytek o symbolu dr - drogi.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 16 maja 2012 r., 4 lipca 2012 r. 29 sierpnia 2012 r. oraz 17 października 2012 r.

9. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 grudnia 2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do piątego przetargu na nabycie działki nr 2916/23 obr. 202 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem Piąty przetarg ustny nieograniczony - ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/23 obr. 202. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 listopada 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl http://www.przemysl.pl

 

Więcej o oferencie: http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=186201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl