Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania: ul. Jaworowa 74 lokal mieszkalny nr 8


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat Poznań » Gmina Miasto na prawach powiatu - Poznań »
Miejscowość: Poznań
Ogłaszający: Prezydent Miasta Poznania
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.09.2012
Cena: 150.000,00 PLN

Prezydent Miasta Poznania

ogłasza

Drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania:

ul. Jaworowa 74 lokal mieszkalny nr 8 - obr. Dębiec ark. 16 działka 38/23 (B) pow. 1.210 m? KW PO2P/00074192/2

Opis nieruchomości:

- położona w Poznaniu, w strefie pośredniej miasta, przy ul. Jaworowej o nawierzchni asfaltowej;

- zabudowana budynkiem wielorodzinnym, IV-kondygnacyjnym, wolno stojącym;

- nieruchomość wchodzi w skład obszaru osiedla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, charakterystycznej dla tej części miasta, którą stanowią kilku- i kilkunastokondygnacyjne budynki mieszkalne - w obrębie osiedla znajdują się obiekty świadczące podstawowe usługi publiczne i komercyjne;

- uzbrojenie terenu pełne.


Opis budynku - rok budowy: 1953

- pow. zabudowy - 1.210 m2, pow. użytkowa - 3.467,5 m2, kubatura 18.000,0 m3;

- liczba lokali mieszkalnych - 80,

- liczba kondygnacji naziemnych - 4;

- budynek wolno stojący, wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty - betonowe, ściany murowane z cegły, stropy ceramiczno-stalowe, schody żelbetowe, stropodach żelbetowy, kryty papą, budynek ocieplony;

- uzbrojenie w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i c.o. i sieci teletechniczne;

- stan techniczny budynku - dobry, stopień zużycia technicznego - 35%.


Opis lokalu nr 8:

- pokój (19,3 m2), łazienka z wc (3,6 m2), kuchnia (10,3 m2), korytarz (3,8 m2),

-  położony na II piętrze, posiada mały balkon;

-  łączna pow. użytkowa lokalu - 37,0 m2;

-  do lokalu należy piwnica o pow. 5,1 m2;

- lokal położony w centralnej, południowej części budynku (wewnętrznie), struktura funkcjonalna pomieszczeń przeciętna - pomieszczenia niezależne, ustawne, widna kuchnia;

- w pokoju, kuchni i korytarzu na podłogach Lentex, ściany malowane farbami emulsyjnymi, w łazience posadzka oraz ściany licowane płytkami ceramicznymi, elementy wykończeniowe lokalu noszą znamiona ponadnormatywnego
zużycia, stolarka okienna (poza oknem balkonowym) i drzwiowa, instalacje oraz urządzenia odbiorcze - całkowicie zużyte, do wymiany, niewłaściwe zabezpieczenie okna w kuchni spowodowało zalanie znacznej powierzchni podłogi w kuchni oraz jej przegnicie;

- instalacje: energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa i c.o. i teletechniczne.


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość jest położona na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: E5/M1sw - tereny zabudowy średniowysokiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z usługami podstawowymi; utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie.

Powyższe potwierdził Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania w opinii nr UA.III.U11/7327-1063/10
z 30.06.2010 r., stwierdzając nadto, że: Z uwagi na fakt, iż nie zmieni się dotychczasowy sposób zagospodarowania ww. nieruchomości, nie widzę - z uwagi na uwarunkowania urbanistyczne - przeciwwskazań do zbycia ww. lokalu.

Prezydent Miasta Poznania wydał zaświadczenie nr UA.VII.A11/73501-282/08 z dnia 13.03.2008 r., że lokal mieszkalny nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 74 w Poznaniu jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).


Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 następuje w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem
w wysokości 107/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale wynoszącym 107/10000 do dnia 11 sierpnia 2103 r.


Dla budynku przy ul. Jaworowej 74 zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, ważne do dnia 20 października 2020 r.


Administratorem nieruchomości jest MPGM S.A. Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Łozowa 26, tel.  61 639-70-78.

 

Księga wieczysta nr PO2P/00074192/2 nie wykazuje żadnych obciążeń.

Cena wywoławcza: 150.000,- zł, w tym:                                                                                    

cena lokalu 136.800,- zł

cena udziału w gruncie 13.200,- zł                                                                        wadium: 10.000,- zł

 

Informacja ogólna:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielorodzinnym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Ww. ustawa określa nadto prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

 

Na sprzedaż lokalu odbyły się następujące przetargi:

-   ul. Jaworowa 74 lokal mieszkalny nr 8: I przetarg: 19.07.2012 r.


 

Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać w następujących terminach:

-  dnia 24.08.2012 r. i 31.08.2012 r. w godz. 13.30 ? 14.00- lokal nr 8 przy ul. Jaworowej 74,


Przetarg na sprzedaż lokalu odbędzie się dnia 13 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna nr 2.


Przetarg rozpocznie się o godz. 10.00 rejestracją osób uprawnionych.


W przetargach mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości,
nie później niż do dnia 6 września 2012 r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.


Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na dany lokal, oraz wskazywać lokal, którego wpłata dotyczy.


Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań Nr 54 1050 1520 1000 0023 4950 3009.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.


W przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik ? konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, wraz ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu lub czekiem.


Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności lokalu.


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.


W cenie uzyskanej w przetargu ? w przypadku ww. lokali mieszkalnych ? dla odrębnego ustalenia ceny lokalu i ceny udziału w gruncie, będącej podstawą do ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.


Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży lokalu nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.


Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.


Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny nabywanego udziału w gruncie osiągniętej w przetargu, opodatkowana jest podatkiem VAT według stawki 23% i podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.


Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu stanowią 1% ceny nabywanego udziału w gruncie osiągniętej w przetargu, opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 23% i wnosi się je przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.


Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.


Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.


W razie zwłoki w uiszczaniu opłat pobierane będą odsetki na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 

 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Poznania może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży lokalu na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.


Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, wynikający z art. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).


Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.


Prezydent Miasta Poznania może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, podając przyczynę odwołania przetargu.


Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, XIII piętro, pok. 1304, 1305 i 1314, tel. 61 82-71-670, 82-71-671, 82-71-672, 82-71-674 oraz na stronie: http://bip.poznan.pl (informacje bieżące / komunikaty i ogłoszenia / zbycie nieruchomości miejskichi Skarbu Państwa).


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl