Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

 

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

 

 

Lp.

 

Numer

działki

 

Pow.

(m2)

 

  Położenie

 

Cena wywoławcza

(netto w złotych)

 

 Wysokość

   wadium

 

   Termin

przetargów

  odbytych

 

                                   Uwagi

1

 

 

107/8 i 107/9

 

 

 

 160

  

      obręb 4

 

 

         9.300,00

   

 

 

      930,00

 

 

 

         ---

  

 

Zbycie nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właściciela nieruchomości sąsiedniej, gdyż działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość (z uwagi na wymiary posiada znikome możliwości inwestowania pod kątem budowy samodzielnych obiektów budowlanych), może natomiast być wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości przyległych, poprawiając warunki ich zagospodarowania, w związku z czym warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę  osób. Nieruchomość znajduje się we wschodniej, pośredniej części miasta, w niewielkim oddaleniu od ulicy Kresowej. Teren częściowo ogrodzony płotem z siatki stalowej, należącej do nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej jest zagospodarowana jako miejsce rekreacji i wypoczynku - przydomowy ogród. Kształt zbliżony do wąskiego prostokąta.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00011750/1.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych, tj.:

- nieruchomość oznaczona jako dz. nr 107/3 obręb 4 m. Gubina,

- nieruchomość oznaczona jako dz. nr 109/6 obręb 4 m. Gubina,

- nieruchomość oznaczona jako dz. nr 107/5 obręb 4 m. Gubina,

- nieruchomość oznaczona jako dz. nr 106/50 i 107/10 obręb 4 m. Gubina.

Przetarg odbędzie się dnia 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 lipca 2024 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy),

- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami),

- oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z dowodem potwierdzającym użytkowanie wieczyste lub własność (aktualny odpis/wydruk księgi wieczystej).

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 8 lipca 2024 r. do Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (pok. nr 104),                       ul. Piastowska 24.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, zakwalifikuje uczestników do udziału w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną oraz zobowiązana jest do sprawdzenia czy przedmiotowe nieruchomości odpowiadają jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na ww. działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest, w przypadku realizacji zamierzonej inwestycji, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.

Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 142.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 12 maja 2022 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 

Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

 Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.

Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 7 czerwca 2024 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,                       ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl