Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ nr 20/202


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA

WYKAZ nr  20/2024

Gubin, dn. 26.03.2024 r. 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Ozna

czenie nierucho

mości

wg ewidencji

Powierz

chnia działki (m2), udział w gruncie

Opis nierucho

mości

Przezna

czenie

nierucho

mości
i sposób

jej zagospo

darowania

Nr zarzą

dzenia

Cena nierucho

mości wraz z udziałem
w gruncie

/netto/

Forma

zbycia 

i przezna

czenie

1

 

ZG2K/

00013

102/8

 

dz. nr 187/10       

ul. Sportowa

obr. 2          

- 791

Udział w gruncie 20/100

Lokal garażowy nr 4
 o pow. 53,80 m2

 

zabudowana kompleksem garażowym

65.2018

19.02.2018 r.

54.600,00 zł

tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

 

 

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienioną nieruchomość według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 26.03.2024 r. do dnia 16.04.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 7.05.2024 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne. 

Nieruchomość obciążona jest tytułem prawnym (umową najmu) do korzystania z niej.

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl