Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 13/2024


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Cena: 121 000,00

WYKAZ nr  13/2024

Gubin, dn. 14.03.2024 r. 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco

wość

Ulica

Nu

mer

lo

kalu

 

Nr

dzia

łki

Powie

rzchnia działki

(m2)

Nr

zarzą

dzenia

Nr

KW

Pow.

użyt

kowa

lokalu

i pow.

pomie

szczeń

przyna

leżnych

(m2) 

Udział
w

czę

ściach

wspó

lnych

nieru

chomości 

 

Cena

lokalu mieszka

lnego

wraz z udziałem

w

gruncie
(netto zł)

 

Przezna

czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

 

GUBIN

 

Kaliska

2

 

6

 

216

/1

 

423

 

80.

2010

z

dnia

13.04.

2010

 

 

ZG2K/

0000

5191/9

58,90

8,90

 

- współ

własność

w

udziale

 

68/

574

 

121.

000,00

 

Zabu

dowa

mieszka

niowa

 

 

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 15.03.2024 r. do dnia 05.04.2024 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej ?Wiadomości Gubińskie?.

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 26.04.2024 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne. 

Nieruchomość lokalowa jest obciążona tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl