Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Cena: 2 990,00

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 12213),  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  

stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 

1.     Przedmiotem rokowań na sprzedaż jest  nieruchomość gruntowa zabudowana położona                        w Roszkowicach

 

 

Nieruchomość

    oznaczenie KW

      Nr geodezyjny działki

Pow.

    m2

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza brutto

    /zł/

 Podatek  

   VAT

     %

  zaliczka   

    /zł/

OP1U/00081614/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy                 w Kluczborku

 

1/12

ark. mapy 8 obręb Roszkowice

użytek-B                   

450

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Byczyna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r. to teren oznaczony jako strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami

29.900,00

 

zw.

 

2.990,00

 

                      Rokowania na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędą się dnia

                                                        23 kwietnia 2024 r. o godzinie1000                                                                          w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter

 

Nieruchomość zabudowana w kształcie nieregularnego pięcioboku. Na działce zlokalizowany jest budynek parterowy bez podpiwniczenia pełniący w przeszłości funkcje warsztatowo-magazynowe o powierzchni zabudowy 92,00 m2. W budynku brak jest instalacji, posadzka betonowa, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek nadający się do remontu, zużycie około 40%. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa magazynowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez wewnętrzną drogę gminną o nawierzchni asfaltowej.

  

2. CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

  29.900,00

                                                                       podatek VAT zw.

 

3. Obciążenia nieruchomości- BRAK

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

5. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości w dniach od 4 stycznia 2023 r.  do 24 stycznia 2023 r. W terminie do dnia 14 lutego 2023 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

6. I przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28.03.2023 r., a II przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 23.05.2023 r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 11.07.2023 r.,  a IV przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia  25.10.2023 r. 

7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej - "Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Roszkowicach (kuźnia)"- kopercie najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godz. 1500.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów    w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.990.00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 16 kwietnia 2024 r. (liczy się data  wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

9. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań  niezwłocznie, jednak

nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

10. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: 

 • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
 • małżonkowie - do dokonywania czynności nabycia nieruchomości konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

11. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

12. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach.  Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

13. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni  od daty przeprowadzonych rokowań.                                                                                          

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.   

15. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

17. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

 19. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

 

 

BURMISTRZ

mgr Iwona Sobania

Byczyna, dnia  7 marca 2024 r.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika rokowań jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.           
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl  lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika rokowań będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (tDz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 2213), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze rokowań.
 4. Dane osobowe uczestnika rokowań będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 164), wg kategorii archiwalnej A.
 5. Do danych osobowych uczestnika rokowań będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego  w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna w Kluczborku, Sąd Rejonowy w Kluczborku, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.
 6. Dane osobowe uczestnika rokowań mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym  na podstawie przepisów prawa.
 7. Uczestnik rokowań posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie przez uczestnika rokowań danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.          

  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl