Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowyc


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.11.2023

BURMISTRZ MIASTA GUBINA 

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo ? mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

 

Termin przetargów odbytych

 

 

Uwagi

 

1

105/4

0,2606 ha

ul. Ułanów Karpackich

obręb 5

1.338.000,00

133.800,00

20.07.2023 r.

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centralnej części miasta Gubina, dostęp do działki jest od strony ulicy Ułanów Karpackich. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi deptak wraz z ścieżką rowerową, parking dla samochodów osobowych, galeria handlowa. W dalszej odległości przejście graniczne i rynek miejski. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do instalacji: energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i kanalizacji. Teren nieruchomości o nieregularnym kształcie, płaski, ogrodzony. Działka nr 105/4 znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części "Starego Miasta" miasta Gubin uchwalonego uchwałą nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011 r.  Działka ta znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: "5 U, MW" - tereny projektowanej zabudowy usługowo - mieszkaniowej oraz "2 ZP, U, KS" - teren istniejącej tymczasowej zabudowy o funkcji usługowej, zieleni parkowej i parkingów. Teren nieruchomości znajduje się w obszarze zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubina, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 62 i 3031 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomość stanowi kwartał pomiędzy ulicami: Ułanów Karpackich, Obrońców Pokoju, Gubeńską oraz Kopernika. Działka z ograniczeniami zabudowy, wynikającymi z wytycznych konserwatora zabytków zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie nieruchomość zagospodarowana, wykorzystywana do celów usługowo-handlowych (umowa najmu do dnia 31.12.2023 r..). Na terenie nieruchomości postawiony jest budynek murowany oraz budowla podziemna.

2

107/1

0,2838 ha

ul. Obrońców Pokoju

obręb 5

1.300.000,00

130.000,00

20.07.2023 r.

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centralnej części miasta Gubina, dostęp do działki jest od strony ulicy Obrońców Pokoju. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi deptak wraz z ścieżką rowerową, parking dla samochodów osobowych, galeria handlowa. W dalszej odległości przejście graniczne i rynek miejski. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do instalacji: energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i kanalizacji. Kształt foremny, zbliżony do prostokąta

Działka nr 107/1 znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części "Starego Miasta" miasta Gubin uchwalonego uchwałą nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011 r.

Działka ta znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: "5 U, MW" - tereny projektowanej zabudowy usługowo - mieszkaniowej oraz "1 ZP,KS" - parkingi z zielenią towarzyszącą.

Teren nieruchomości znajduje się w obszarze zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubina, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 62 i 3031 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Działka z ograniczeniami zabudowy, wynikającymi z wytycznych konserwatora zabytków zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie nieruchomość objęta umową najmu do dnia 31.12.2023 r.

 

 

Poz. 1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012071/4.

Poz. 2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012071/4.

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2023r. o godz. 10:00w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniejdo dnia 13 listopada 2023 r.na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747
(w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.

Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

W przypadku odkrycia historycznych fragmentów, które wpłynęłyby na konieczność przeprowadzenia korekty granic działki - Nabywca wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnego postępowania w tym zakresie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.

Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy,a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości - w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 142.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 12 maja 2022 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.

Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2021, poz. 2213).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 7 września 2023 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl