Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.06.2023
Cena: 40.000 zł + Vat

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA BYCZYNY

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(t.j. Dz. U. z 2023 r.                  poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje  do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

stanowiących  własność Gminy Byczyna

 

               Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone                                                          

                                                      w Byczynie przy ul. Borkowskiej

 

       1. 1)    Wg ewidencji gruntów:

        -  działka nr 274/7 ark. mapy 5, obręb Byczyna

        -  powierzchnia 0,0609 ha

        -  użytek rola III b

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie prostokąta. Dostęp do drogi publicznej poprzez nieutwardzoną wewnętrzna drogę gminną. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci  gazowej.

2)  Wg księgi wieczystej OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3)  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013 r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą towarzyszącą.  

 

4) CENA WYWOŁAWCZA NETTO                 40.000,00 zł

                                                                   + podatek VAT 23%

 

5) Obciążenia nieruchomości - BRAK

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

      2. 1)    Wg ewidencji gruntów:

        -  działka nr 274/8 ark. mapy 5, obręb Byczyna

        -  powierzchnia 0,0906 ha

        -  użytek  rola III b

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie wielokąta o regularnych bokach, posiada dostęp do publicznej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej (wymaga budowy zjazdu) oraz poprzez nieutwardzoną wewnętrzną drogę gminną. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej.

2)  Wg księgi wieczystej OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

3) Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013 r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą towarzyszącą

4) CENA WYWOŁAWCZA NETTO               59.400,00 zł

                                                                  + podatek VAT 23%

 

5) Obciążenia nieruchomości - BRAK

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

3. Przetargi odbędą się dnia 27 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9 , parter:

- działka nr 274/7 o godzinie 1000

- działka nr 274/8 o godzinie 1100

4. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 4 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. W terminie do dnia 14 lutego 2023 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 4.000,00 zł za działkę nr 274/7 i  5.940,00 zł za działkę nr 274/8 nie później  niż  do dnia  21 czerwca 2023 r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

6. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
 • małżonkowie - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

7. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

10. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                           

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

14. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 28.03.2023 r., II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 9 maja 2023 r.   

15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP, na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl

                              

                                               

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Iwona Sobania

                                                         

                                                                                                              

Byczyna, dnia  22 maja  2023 r.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia                       26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail um@byczyna.pl , tel. 77 4134150.          
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwasik, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany wyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 4. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 164), wg kategorii archiwalnej A.
 5. Do danych osobowych uczestnika przetargu mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 6. Odbiorcami danych mogą być:

        a)  podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

        b)  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej  

        umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 3. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.
 4. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane. 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl