Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Ciecierzyn


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Ciecierzyn
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.06.2023
Cena: 19.0000 zł+Vat

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA BYCZYNY

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r.                  poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 

 1. 1.     Przedmiotem rokowań na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana                             

                                                             położona w Ciecierzynie

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

m2

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek VAT

Zaliczka  /zł/

OP1U/00072760/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy                      w Kluczborku

    185/6

  

ark. mapy 2, obręb Ciecierzyn

użytek- B

768

Ustalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna (uchwała Rady Miejskiej w Byczynie  nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r) to teren oznaczony symbolem                       MU - zabudowy mieszkaniowa                  i usługi.

 

 

 

19.000,00

 

 

 

23%

 

 

 

 

190,00

 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędą się dnia                                                            27 czerwca 2023 r.  o godz. 900 

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1  w sali nr 9, parter.

 

 

Działka w kształcie zbliżonym do rombu. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, droga publiczna i zabudowa sakralna. Nieruchomość położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej ale od drogi oddziela ją rów. Na działce rośnie lipa, orzech włoski oraz dwie jabłonie. Działka porośnięta niekoszoną trawą, chwastami i samosiejkami. Możliwe pozostałości po starych budynkach. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, przyłącz wodociągowy i napowietrzny przyłącz energetyczny do budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce oznaczonej nr 185/4. Z tych względów zabudowa nieruchomości jest ograniczona.

 

 1. 2.    CENA WYWOŁAWCZA NETTO

   19.000,00 zł

                                                                       + podatek VAT 23%

 

3. Obciążenia nieruchomości ? przez teren nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzne przyłącze energetyczne i przyłącze wodociągowe do nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 185/4. Sieć i przyłącza nie są przedmiotem sprzedaży, a nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi  lub zarządcy sieci i przyłączy.                        

W związku z prowadzonymi pracami właściciel lub zarządca sieci i przyłączy ma obowiązek przywrócić działkę do stanu poprzedniego.

Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia bezpłatnego i nieograniczonego w czasie prawa przejazdu i przechodu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 185/5 ark. mapy 2 obręb Ciecierzyn, księga wieczysta nr OP1U/00072760/0 z ujawnieniem tego prawa w księgach wieczystych.

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

5. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości w dniach od 19.09.2022 r. do 10.10.2022 r. W terminie do dnia 31.10. 2022 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 14.12.2022 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09.02.2023 r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09.02.2023 28.03.2023 r., a IV przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09.02.2023 r.                                                       

7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej -

   "Rokowania na sprzedaż nieruchomości dz. nr 185/6 w Ciecierzynie" -     

kopercie najpóźniej do dnia  21 czerwca 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Byczynie (pokój nr 19) do godz. 1500.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

-       imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-       datę sporządzenia zgłoszenia,

-       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-       proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.900,00zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia      21 czerwca 2023 r. (liczy się data  wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

9.  Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań  niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez  osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

10.   Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: 

 1. osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,a podlegające wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

małżonkowie - do dokonywania czynności nabycia nieruchomości konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

11.  W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

12.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej  na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

13. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonych rokowań. 

             

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

15. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

17. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

19. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

20. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Iwona Sobania

                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Byczyna, dnia 22 maja 2023 r.

 

         

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika rokowań jest Burmistrz Byczyny z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail um@byczyna.pl , tel. 77 4134150.               
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwasik, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany wyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika rokowań będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 2213), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze rokowań.
 4. Dane osobowe uczestnika rokowań będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 164), wg kategorii archiwalnej A.
 5. Do danych osobowych uczestnika rokowań mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 6. Odbiorcami danych mogą być:

       a)  podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

       b)  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej  

        umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Uczestnik rokowań posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika rokowań, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 3. Podanie przez uczestnika rokowań danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.
 4. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika rokowań nie będą profilowane.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl