Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.01.2023

OGŁOSZENIE

Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

II rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego

stanowiącego własność Gminy Byczyna

 

1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kostowie przy ul. Głównej nr 9 wraz z udziałem w części wspólnej budynków i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

 

 

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza brutto /zł/

Podatek VAT

zaliczka /zł/

OP1U/00062544/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy

w Kluczborku

33/5

ark. mapy 1, obręb Kostów

użytek -B

nr ewidencyjny budynku-89

funkcja oświata i kultura, budynki sportowe,

1686

udział 149/1000

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013 r. to teren oznaczony symbolem MU- opisany jako strefa zabudowy mieszkaniowej i usług.

 

 

90.000,00

 

 

zw.

 

 

9.000,00

 

Rokowania na sprzedaż lokalu określonego powyżej odbędą się dnia 4 stycznia 2023 r. o godz. 1000

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter.

 

 

 

Lokal użytkowy mogący stanowić przedmiot odrębnej własności po byłej świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 79,50m2 i antresoli o powierzchni 14,50mkw., zlokalizowany w budynku jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym w zabudowie zwartej. Ściany z cegły pełnej, stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa. W lokalu brak jest instalacji, na posadzce parkiet do renowacji, ściany otynkowane z łuszcząca się farbą, strop nad lokalem drewniany, dach kryty dachówką karpiówką. Do lokalu nie ma pomieszczeń przynależnych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 90.000,00 zł VAT zw.

3. Obciążenia nieruchomości- BRAK

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 grudnia 2021 r.

do 17 stycznia 2022 r. W terminie do 8 lutego 2022 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póżn. zm.).

6. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 03.08.2022 r.,

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.09.2022 r., a I rokowania na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 25.10.2022 r.

7. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

8. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej

- ?Rokowania na sprzedaż lokalu w Kostowie przy ul. Głównej nr 9?- kopercie najpóźniej

do dnia 29 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godz. 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

9. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 29 grudnia 2022 r. (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.

10. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę,

wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

11. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:

? osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

? osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

? małżonkowie ? do dokonywania czynności nabycia konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

12. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach.

Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów

o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

13. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni

od daty przeprowadzonych rokowań.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu

i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może

odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

15. Nabywca lokalu ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego,

opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

16. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

17. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu.

18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna,pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew. 31.

19. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

20. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

BURMISTRZ

mgr Iwona Sobania

 

Byczyna, dnia 1 grudnia 2022 r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika rokowań jest Burmistrz Byczyny z siedzibą

w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika rokowań będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), w celu realizacji czynności związanych

ze sprzedażą nieruchomości w drodze rokowań.

4. Dane osobowe uczestnika rokowań będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217

ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.

5. Do danych osobowych uczestnika rokowań będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego

w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna,

firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.

6. Dane osobowe uczestnika rokowań mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionymna podstawie przepisów prawa.

7. Uczestnik rokowań posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika rokowań, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9. Podanie przez uczestnika rokowań danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.

10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika rokowań nie będą profilowane.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl