Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu garażowego przy ulicy Sportowej, obręb 2 miasta Gubina.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.12.2022

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

OGŁASZA

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na najem lokalu garażowego na okres 3 lat, dz. nr 187/10,

położonego przy ulicy Sportowej, obręb 2 miasta Gubina.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal garażowy o powierzchni użytkowej 26,90 mkw. - jedno stanowisko w lokalu garażowym dwustanowiskowym nr 4, wchodzący w skład nieruchomości położonej w Gubinie przy ulicy Sportowej - działka ewidencyjna nr 187/10 o powierzchni 0,0791 ha.

 

Ustala się wywoławcząstawkę czynszu za najem lokalu garażowego w wysokości 150,00 zł miesięcznie plus należny podatek od towarów i usług (VAT), płatną do 10-go dnia każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2022 roku o godzinie 10?? w sali nr 209 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium wwysokości 150,00 zł, co stanowi100% ceny wywoławczej, w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniejw dniu 12 grudnia 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 zarządzenia nr 139.2018 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 24 kwietnia 2018 r. i zarządzeniem zmieniającym nr 305.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 20,00 zł netto.

Umowa z najemcą zostanie zawarta od dnia 01.01.2023 r. na okres 3 lat.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 10 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości przeznaczonej do najmu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 oraz pod numerem tel. 68 455 81 41, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej "Wiadomości Gubińskie", na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl