Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ul. Śląska 28/4


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.12.2022

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

 

O G Ł A S Z A

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem

w nieruchomości wspólnej.

 


Lp.

 

Adres

Księga wieczysta

 

Opis lokalu

 

Cena wywoławcza lokalu wraz
z udziałem w gruncie (netto)

 

Wysokość wadium

Termin przetargów odbytych

Uwagi

1.

ul. Śląska 28/4

dz. nr 237/6 o pow. 196,00 mkw., w obrębie 5, udział w gruncie

i częściach wspólnych budynku - 89/1000

 

 

 

ZG2K/00005380/1

Lokal mieszkalny położony jest na poddaszu dwukondygnacyjnego budynku, składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym oraz dwóch skrytek o łącznej pow. użytkowej 25,10 mkw., przynależność do lokalu stanowi piwnica o pow. użytkowej 2,05 mkw.. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z czterech lokali mieszkalnych i jednego użytkowego. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

 

 

35.800,00 zł

 

 

3.580,00 zł

 

 

-

Lokal w złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu.

Układ funkcjonalny

- niekorzystny,.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniejw dniu 12 grudnia 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 143.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 12 maja 2022 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca
w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Budynek przy ulicy Śląskiej 28 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 2529 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.04.1977 r.

Wylicytowaną cenę obniża się o 50% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 10 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej "Wiadomości Gubińskie", na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl

Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu:

 

- 7 grudnia 2022 r. w godz. 14:30 ? 15:00, lokal nr 4 w budynku przy ulicy Śląskiej 28.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl