Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.12.2022

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowych

z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin przetargów odbytych

 

 

Uwagi

 

1

dz. nr 93/9

oraz

udział 1/6 części
w dz. nr 93/11

 

 

dz. nr 93/9 - 0,1717 ha,
udział 1/6 części w dz. nr 93/11 - 0,1216 ha

ul. Kaliska

obr. 10

95.500,00 zł. oraz wartość udziału 1/6 części działki nr 93/11 - 11.600,00 zł

107.100,00 zł

 

10.710,00 zł

23.06.2022 r.

15.09.2022 r.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość jest niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów. Znaczna część działki od strony południowej porośnięta jest samosiejkami drzew liściastych - stan do usunięcia.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

3

dz. nr 93/13

oraz

udział 1/6 części
w dz. nr 93/11

 

 

dz. nr 93/13 - 0,1410 ha,
udział 1/6 części w dz. nr 93/11 - 0,1216 ha

ul. Kaliska

obr. 10

71.100,00 zł. oraz wartość udziału 1/6 części działki nr 93/11 - 11.600,00 zł

82.700,00 zł

 

8.270,00 zł

23.06.2022 r.

15.09.2022 r.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość jest niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów, teren nieogrodzony.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

4

dz. nr 93/14

oraz

udział 1/6 części
w dz. nr 93/11

 

 

dz. nr 93/14 - 0,1218 ha,
udział 1/6 części w dz. nr 93/11 - 0,1216 ha

ul. Kaliska

obr. 10

64.500,00 zł. oraz wartość udziału 1/6 części działki nr 93/11 - 11.600,00 zł

76.100,00 zł

 

7.610,00 zł

23.06.2022 r.

15.09.2022 r.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość jest niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów, teren nieogrodzony. Działka od strony południowej częściowo jest porośnięta samosiejkami krzewów ? stan do usunięcia. Od strony wschodniej wzdłuż całej granicy działki nr 93/14 przebiega rów melioracyjny.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

Dla nieruchomości nr 93/9, 93/13, 93/14 Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012184/9. Dla działki nr 93/11 Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00014984/1

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań (w dziale III Księgi wieczystej ZG2K/00012184/9 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące służebności przesyłu - nie dotyczy zbywanych nieruchomości).

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2022r. o godz. 11:00w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniejdo dnia 12 grudnia 2022 r.na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747
(w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.

Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.

Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy,a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości ? w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 142.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 12 maja 2022 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.

Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2021, poz. 2213).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 10 listopada 2022 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24,

tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl