Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.12.2022

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Ciecierzynie

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek VAT

Wadium /zł/

Minimalne postąpienie /zł/

OP1U/00072760/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

185/6

ark. mapy 2, obręb Ciecierzyn

użytek- B

768

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna (uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r. to teren oznaczony symbolem MU- zabudowa mieszkaniowa i usługi.

 

 

19.000,00

 

 

23%

 

 

 

1.900,00

 

 

190,00

Przetarg na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędzie się dnia

14 grudnia 2022 r. o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter

 

Działka w kształcie zbliżonym do rombu. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, droga publiczna i zabudowa sakralna. Nieruchomość położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej, ale od drogi oddziela ją rów. Na działce rośnie lipa, orzech włoski oraz dwie jabłonie. Działka porośnięta niekoszona trawą, chwastami i samosiejkami. Możliwe pozostałości fundamentów po starych budynkach. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, przyłącz wodociągowy i napowietrzny przyłącz energetyczny do budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce oznaczonej nr 185/4. Z tych względów zabudowa nieruchomości jest ograniczona.

 

2.CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 19.000,00 zł 

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Obciążenia nieruchomości ? przez teren nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzne przyłącze energetyczne i przyłącze wodociągowe do nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 185/4. Sieć i przyłącza nie są przedmiotem sprzedaży, a nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi lub zarządcy sieci i przyłączy.

W związku z prowadzonymi pracami właściciel lub zarządca sieci i przyłączy ma obowiązek przywrócić działkę do stanu poprzedniego.

Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia bezpłatnego i nieograniczonego w czasie prawa przejazdu i przechodu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 185/5 ark. mapy 2 obręb Ciecierzyn, księga wieczysta nr OP1U/00072760/0 z ujawnieniem tego prawa w księgach wieczystych.

 

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

5. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości w dniach od 19.09.2022 r. do 10.10.2022 r. W terminie do dnia 31.10. 2022 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości tj. 1.900,00 złnie później niż do dnia 8 grudnia 2022 r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,

 • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

 • małżonkowie - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

BURMISTRZ
mgr Iwona Sobania

 

 

 

Byczyna, 8 listopada 2022 r.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 4. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.

 5. Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.

 6. Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 9. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.

 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl