Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.10.2022

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność

Gminy Byczyna

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie

 

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto

/zł/

Podatek

VAT

%

Wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł/

OP1U/00042267/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

132/1

ark. mapy 3, obręb Byczyna

użytek- dr

 

493

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna zatwierdzonego uchwałą nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010r. to teren oznaczony symbolem 9R- tereny użytków rolnych.

 

6.100,00

 

zw.

 

610,00

 

61,00

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędzie się dnia

20 października 2022 r. o godzinie 900

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter.

 

Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, porośnięta trawą i chwastami. Działka stanowi wewnętrzną drogę gminną. Ze względu na kształt i wymiary możliwości zabudowy działki są ograniczone, może jednak stwarzać większe możliwości inwestycyjne dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych jako działki nr 132/2 i nr 133/15.

 

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 6.100,00

podatek VAT zw.

 

3. Obciążenia nieruchomości - BRAK

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 22 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. W terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1899).

6. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: nieruchomość ze względu na kształt i wymiary posiada ograniczone możliwość zabudowy, może jednak stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla właściciela sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 132/2 i nr 133/15.

6.1. Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli działek ewidencyjnych nr 132/2 i nr 133/15 ark. mapy 3 w Byczynie, które to działki przylegają do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

6.2. Właściciele działek wymienionych w pkt 6.1. zamierzający uczestniczyć w przetargu zobowiązani są zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godziny 1500 w sekretariacie (pok. nr 19) Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz wpłacić wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 6.100,00 zł nie później niż do dnia 14 października2022 r. (liczy się data wpływu na konto).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004.

6.3. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1 , najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,

 • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

 • małżonkowie ? do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

16. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

 

 

BURMISTRZ

mgr Iwona Sobania

 

 

 

 

Byczyna, dnia 15 września 2022 r.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 4. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.

 5. Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.

 6. Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 9. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.

 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl