Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE GPM-20/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM-20/2022
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z 15 lipca 202 2r.Stosownie do art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni tj. od 21 lipca 2022r. do  11 lipca 2022r. ogłoszenie o zamiarze  przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 105/4 o powierzchni 28mkw., stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie.
ZBYCIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR  XXXV/309/22  RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 20 CZERWCA  2022r. W SPRAWIE SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  DZIAŁKI NR 105/4 O POWIERZCHNI 28mkw., POŁOŻONEJ W DANKOWIE  NA RZECZ ENEA Operator Sp.z o.o.
Działka wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00028223/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.


Dla działki o numerze ewidencyjnym 105/4 obrębu Danków brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest on w chwili obecnej opracowywany.
Zgodnie z aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Kraj. zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z 16.10.2014 r. (zmienionym Uchwałą Nr XII/152/20 z 29.09.2020 r.) działka o numerze ewidencyjnym 105/4 obrębu Danków znajduje się na terenie przeznaczonym pod obszary rolne użytków zielonych (RZ).  
Została wydana decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego GPM.6733.1.09.AZ

Cena nieruchomości - 1.500,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100)

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  01 września 2022 r.

Informacje o wyżej wymienionych nieruchomościach zawiera wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, na stronie internetowej www.biuletyn.strzelce.pl oraz w gazecie lokalnej Ziemia Strzelecka.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) nr tel. 95  76 36 332.


Strzelce Kraj.15 lipca 2022r.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER   


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl