Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE Nr GPM- 19/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE Nr GPM- 19/2022
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z 15 lipca 2022r.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bobrówku.Segment mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,73mkw., położony w Bobrówku przy
ul.Strzeleckiej 5/3 na dz. nr 132/17 o pow. 82mkw., wraz nieruchomością zabudowaną
budynkiem  gospodarczym o powierzchni użytkowej  20,30mkw.,  na dz. nr 132/12 o pow. 54mkw.

Segment  mieszkalny zlokalizowany na dz. nr 132/17 - częściowo podpiwniczony, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC  i przedpokoju.
Lokal  o znacznym stopniu zużycia kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Układ funkcjonalno-przestrzenny mniej korzystny - pokoje przechodnie.
Instalacje: wodna,kanalizacyjna, elektryczna ( do wglądu operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego).
Nad segmentem znajduje się strych nieużytkowy, właz w łazience. W przedpokoju w podłodze znajduje się właz do piwnicy.
Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej GW1K/00020038/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.

Budynek gospodarczy zlokalizowany na dz. nr 132/12 - parterowy niepodpiwniczony,
w zabudowie szeregowej, składa się z dwóch pomieszczeń.
Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej GW1K/00020039/6  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.

Dla wycenianego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki leżą na obszarze oznaczonym symbolem MU - teren zabudowy mieszkaniowej.
Nieruchomość  można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z urzędem.

Cena wywoławcza - 120.000,00zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy)
Wadium - 12.000,00zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy)

Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
W przypadku określenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej oraz określenia warunków przyłączenia  należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta ul. Walczaka 31 w Gorzowie Wlkp. - druki dostępne na stronie internetowej www.operator.enea.pl  oraz w BOK.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje   nieruchomości w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Brak zobowiązań dla nieruchomości.

UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji ww. nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem  licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  t.j.Dz.U.2017,poz.2278), którzy wpłacą wadium w terminie do 1 września 2022r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie.
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu
1 września 2022r.    

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z art.6 ust.l pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021r.,poz.1923 ze zm.) - w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17.00zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości.
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie ceny  uzyskanej w przetargu na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim,
w gazecie lokalnej ?Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.bip.strzelce.pl oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro),
nr tel. 95 76 36 332

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Mateusz FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl