Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE Nr GPM- 15/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE Nr GPM- 15/2022
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z 15 czerwca 2022r.


Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza II nieograniczony  przetarg ustny na  sprzedaż działki nr 306/12
o powierzchni 398 mkw., położonej w Długiem.

Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej GW1K/00014372/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Strzelcach Krajeńskich.

Działka niezabudowana, położona we wschodniej części miejscowości Długie, na obrzeżach zabudowy letniskowej.
Dojazd drogą gruntową. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią lasy, zabudowa letniskowa, niewielki zbiornik wodny.
Działka o kształcie regularnym i lekko zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Grunt porośnięty trawą,
od strony drogi samosiejki drzew. Wycinkę  drzew należy uzgodnić z  Burmistrzem Strzelec Krajeńskich.

Uzbrojenie: energia elektryczna w odl. ok.60m, wodociąg i kanalizacja w drodze.

Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
W przypadku określenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej oraz określenia warunków przyłączenia
należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta ul. Walczaka 31 w Gorzowie Wlkp.
- druki dostępne na stronie internetowej www.operator.enea.pl  oraz w BOK.

Ww. działka znajduje się na terenie, dla którego tut. Urząd posiada aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Długie, zatwierdzony Uchwałą nr XXX/229/2012 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27.09.2012r. Zgodnie z zapisami w planie obszar, na którym położona
jest działka oznaczony jest symbolem 2UTL - funkcja "tereny pod zabudowę letniskową".

Cena wywoławcza - 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy)
Wadium - 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy)

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje   nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Brak zobowiązań dla nieruchomości.

UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji ww. nieruchomości
- zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem  licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dnia 7 września 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych
w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  t.j.Dz.U.2017,poz.2278),którzy wpłacą wadium
w terminie do 01 września 2022r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie.
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu 01 września 2022r.    

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej
dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS
- oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii,
a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z art.6 ust.l pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021r.,poz.1923 ze zm.) -
w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową
w wysokości 17.00zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się
w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału
w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest  zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości.
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji
przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości,
pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego
(termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie ceny  uzyskanej w przetargu wraz
z podatkiem VAT na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.bip.strzelce.pl oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro), nr tel. 95 76 36 332


Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl