Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE Nr GPM- 16/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE Nr GPM- 16/2022
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z 15 czerwca 2022r.


Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na  sprzedaż działki nr 51 o powierzchni
3683 mkw., położonej w Licheniu.

Cena wywoławcza - 200.000,00 zł (słownie złotych : dwieście tysięcy 00/100)
Wadium - 20.000,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy 00/100)

Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej GW1K/00028118/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.

Działka niezabudowana, zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości Licheń, na obrzeżach zabudowy.
Dojazd drogami gruntowymi - posiada dojazd z dwóch stron, tj. od północnej i południowej granicy.
Sąsiedztwo stanowią grunty rolne, budynek jednorodzinny w trakcie realizacji, tereny leśne. Skoncentrowana
zabudowa wsi w odległości ok. 100m.
Działka o kształcie regularnym, porośnięta trawą. Od strony południowej ogrodzenie z siatki leśnej.
Uzbrojenie: energia elektryczna  w drodze, wodociąg w odległości ok.100m.

Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
W przypadku określenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej oraz określenia warunków przyłączenia  należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta ul. Walczaka 31 w Gorzowie Wlkp. - druki dostępne na stronie internetowej www.operator.enea.pl  oraz w BOK.

Dla terenu tego  brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MU -
teren zabudowy mieszkaniowej. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości nie została wydana.
Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. nieruchomość sklasyfikowana jest  
jako RIVa - grunty orne.

Prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na rzecz Skarbu Państwa.
Dlatego też, przeniesienie własności nastąpi dwuetapowo. Najpierw zostanie sporządzona umowa warunkowa,
kolejna po oświadczeniu KOWR-u o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
Prawo pierwokupu nie ma zastosowania w przypadku kiedy nabywcą jest rolnik indywidualny (zamieszkujący
na terenie Gminy Strzelce Kra.) w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju  rolnego), który zobowiązany
jest do udokumentowania tego faktu - zgodnie z niniejszą ustawą.
"Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych
nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie,
na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Kupujący nieruchomość rolną przez okres co najmniej 5 lat od nabycia nie może jej sprzedać, ani oddać
w posiadanie innym osobom".

Brak zobowiązań dla nieruchomości.
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji ww. nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem  licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą  się w dniu  20 lipca 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu.
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  t.j.Dz.U.2017,poz.2278), którzy wpłacą wadium w terminie 14 lipca do 2022r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie.
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu 14 lipca  2022 r.    

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu
wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału
lub potwierdzonej notarialnie kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z art.6 ust.l pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021r.,poz.1923 ze zm.) -
w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17.00zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału
w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej
wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości.
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji
przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości,
pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego
(termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie ceny nieruchomości uzyskanej
w przetargu na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia
umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim,
w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.strzelce.pl (zakładka BIP)
oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl i tablicy ogłoszeń.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro), nr tel. 95 76 36 332.  


Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl