Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ nr 44/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr 44/2022

Gubin, dn. 13.06.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

 

Miej-sco-wość

Ulica

Nu-mer loka-lu

 

Nr dział-ki

Po-wierz-chnia dział-ki

(m2)

Nr

zarzą-dzenia

Nr KW

Pow. użytko-wa lokalu i pow. pomiesz-czeń przyna-leż-nych

(m2)

Udział
w częściach wsp
ól-nych nierucho-mości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (netto zł)

 

Wartość udziału w gruncie (netto zł)

 

Przezna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Wojska Polskiego 14D

 

9

 

280/8

 

2437

 

271.2018

z dnia

27.08.2018

 

ZG2K/00011691/9

78,10

4,60

 

- współwła-sność w udziale

 

25/1000

 

275.800,00

 

wartość udziału 5.900,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Wyspiańskiego 5

 

2

 

173/1

173/2

 

608

 

151.2020

z dnia

8.05.2020

 

ZG2K/00005298/9

62,70

7,90

 

- współwła-sność w udziale

 

86/346

 

123.900,00

 

wartość udziału 15.500,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

 

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienioną nieruchomość według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 13.06.2022 r. do dnia 04.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 25.07.2022 r.

Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.

Nieruchomość lokalowa jest obciążona tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl