Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Łomżyńska Fabryka Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podlaskie » Powiat Łomża » Gmina Miasto na prawach powiatu Łomża »
Miejscowość: Łomża
Ogłaszający: SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.09.2012
Cena: 1.057.000,00 zł

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI


Łomżyńska Fabryka Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży 18-400 Łomża, ul. Poznańska 90, tel. 695 299 158,
ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, traktowanej zgodnie z art. 55.1 Kodeksu cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo

i gospodarczo w celu prowadzenia usług, oferowanej do sprzedaży jako zorganizowana część przedsiębiorstwa zgodnie z art. 318 ust. 1 oraz ze skutkami określonymi w art. 317 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Na przedmiot sprzedaży, tj. przedsiębiorstwa jako zorganizowanej części, składają się w szczególności:
- środki trwałe (w tym maszyny) i wyposażenie; narzędzia i oprzyrządowanie; wyroby gotowe; surowce.Szczegółowy wykaz majątku przedsiębiorstwa dostępny jest w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204. Opisany wyżej przedmiot   sprzedaży stanowiący masę upadłości przedsiębiorstwa Łomżyńska Fabryka Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej oferuje się do sprzedaży jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą, nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 1.057.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na poniższych warunkach:
- sprzedaż przedsiębiorstwa może nastąpić za cenę nie niższą niż 1.057.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 08.09.2012 roku w biurze syndyka w Białymstoku przy  

ul. Legionowej 14/16 lok. 204, z dopiskiem na kopercie "Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 2/12 (Łomżyńska Fabryka Mebli sp. z o. o.) - nie otwierać",
- składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) w terminie do 05.09.2012 roku (data uznania  rachunku) na rachunek bankowy Łomżyńska Fabryka Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży w Banku Zachodnim WBK SA  numer 28 1090 2587 0000 0001 1887 929.

 

Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta ( imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub  REGON i NIP)

a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,
b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny 
wywoławczej,
c) potwierdzenie wpłaty wadium, oraz pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę w imieniu oferenta,
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym  przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.,
e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,
f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym,syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

 

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.09.2012 r. o godz. 13.00 w biurze  syndyka

w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży.
W terminie tygodnia od dnia zatwierdzenia wyboru oferty i przed dniem podpisania umowy oferent winien wpłacić całą zaoferowaną cenę.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie niezawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zatwierdzenia oferty.
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).
Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Przetargu znajdujący się biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl