Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna (położona w Proślicach)


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Proślice
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. ),  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Proślicach

 

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto

/zł/

Podatek

VAT

%

Wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł/

OP1U/00001342/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

175/4

ark. mapy 3, obręb Proślice

użytek- RIVa i Ps

 

1939

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r. to teren oznaczony symbolem MU-strefa zabudowy mieszkaniowej i usług.

 

16.300,00

 

23

 

1.630,00

 

163,00

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędzie się dnia

10 sierpnia 2021 r.o godzinie900

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter

 

 

Działka w kształcie nieregularnego wielokąta w części południowej na obszarze około 1600m2 stanowi podmokły nieużytek porośnięty dziką roślinnością, chwastami samosiejkami topoli, olszy oraz czterema dębami o wysokości około 18m. W części północnej działka dobrze utrzymana i zagospodarowana. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową. Nieruchomość przylega bezpośrednio do gminnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Uwarunkowania przestrzenne nietypowe ze względu na kształt, warunki geotechniczne-niekorzystne.

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 16.300,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.

3. Obciążenia nieruchomości- przez tern nieruchomości przebiega przyłącz wodociągowy do budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce, który nie jest przedmiotem sprzedaży. Nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi lub zarządcy przyłącza w celu jego naprawy lub konserwacji.

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

5. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości w dniach od 14 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. W terminie do 24 czerwca 2021 r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. tj. 1.630,00 zł.

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 4 sierpnia 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

  • małżonkowie ? do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl

 

 

Z up. Burmistrza

Renata Marzec

Z-ca Burmistrza

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl