Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Kamiennej 22.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.09.2012
Cena: 280.000,00 PLN

 

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

prawa własności nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej

w Legnicy przy ul. Kamiennej 22.

 

Nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Kamiennej 22, działka oznaczona geodezyjnie nr 490 (obręb Kartuzy), o powierzchni 0,1418 ha. KW Nr LE1L/00064000/2.

 

Opis Nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, na terenie dzielnicy, w której dominuje stara przedwojenna, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa handlowo-usługowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren usług publicznych i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy Kartuska, Kamienna, Bolesława Limanowskiego, Nadbrzeżna objęta jest jednostką 2 U, Z (przeznaczenie podstawowe: lokal usługowy) - Uchwała Nr XXV/262/04 z dnia 27 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 213, poz. 3320 z dnia 4 listopada 2004 r.) Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.2007 r. o gospodarce nieruchomościami) minął 06.07. 2012 r.


Nieruchomość wolna od obciążeń, ograniczeń praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.

 

Cena  nieruchomości           -   280.000,00 zł plus podatek VAT 23%

wadium                                  -    30.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 07.09.2012 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, sala nr 201.

 

Zainteresowani winni wpłacić wadium nie później niż do dnia 04.09.2012  r. na konto Urzędu Miasta Bank PKO S.A. I O/Legnica nr 20124014731111000025212109.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej lub nie stawi się do jej podpisania bez usprawiedliwienia, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie przed podpisaniem aktu notarialnego. Do przetargu mogą przystąpić osoby posiadające uprawnienia wynikające z art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm.). Osoby te zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do naliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego z adnotacją wojewody o wybranej formie realizacji prawa i wysokości rekompensaty, a także inne wymagane prawem dokumenty urzędowe, w tym pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy (art. 14 ust. 4 ww. ustawy).

 

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 03.09.2012 r. w Urzędzie Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pok. 318 III p.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i jego warunków udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 7672-12-294.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

www.legnica.eu

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl