Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.07.2021

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

O G Ł A S Z A

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

Lp.

 

Adres

Księga wieczysta

 

Opis lokalu

 

Cena wywoławcza lokalu i udziału w gruncie (netto)

 

Wysokość wadium

Termin przetargów odbytych

Uwagi

1.

Wyspiańskiego 1/1

dz. nr 162 o pow. 263,00 mkw. w obrębie 5, udział w gruncie

i częściach wspólnych budynku  -  17/100

 

 

 

ZG2K/00006169/3

Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 52,40 mkw., przynależność do lokalu stanowi piwnica o pow. użytkowej 7,90 mkw.. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z trzech lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

 

Lokal - 100.600,00 zł

 

wartość udziału w gruncie (17/100)

- 3.400,00 zł.

 

Razem

104.000,00 zł

 

 

10.400,00 zł

 

 

 

-

Lokal w złym stanie technicznym.

Układ funkcjonalny

- niekorzystny. Dostęp do jednego z pokoi jest przez ogólnodostępny korytarz.

 

Przetarg odbędzie się dnia 01 lipca 2021 roku o godz. 12?? w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej
w dniu 28 czerwca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca
w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, kt
óry przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1990).

Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 27 maja 2021.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 455 81 41, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej ?Wiadomości Gubińskie?, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl

Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu:

 

- 22 czerwca 2021 r. w godz. 14:30 ? 15:00, lokal nr 1 w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 1.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl