Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.06.2021

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

 II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 
 • Przedmiotem rokowań na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona w Ciecierzynie

 

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek VAT

Zaliczka /zł/

OP1U/00042266/8

OP1U/00072760/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

185/2

186/5

ark. mapy 2, obręb Ciecierzyn

użytek-

R-IVb

788

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna (uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r) to teren zabudowy mieszkaniowej i usług.

 

 

 

18.900,00

 

 

 

23%

 

 

 

 

1.890,00

 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędą się dnia 15 czerwca2021r. o godz. 1100

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter.

 

 

Działka w kształcie nieregularnego czworoboku. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej. Działka porośnięta licznymi drzewami. Możliwe pozostałości starych budynków.

Teren działki stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w IV klasie bonitacji (R-IVb). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

 

 • CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 18.900,00 zł

 

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Obciążenia nieruchomości- przez teren nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz kablowe przyłącze energetyczne i przyłącze wodociągowe do nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 433. Sieć i przyłącza nie są przedmiotem sprzedaży, a nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi lub zarządcy sieci i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi. Właściciel lub zarządca sieci i przyłączy ma obowiązek przywrócić działkę do stanu poprzedniego.

 

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 • Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 15 października 2020r. do 04 listopada 2020r. W terminie do 25 listopada 2020r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.).

 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 29.12.2020r. natomiast II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.02.2021r., I rokowania na sprzedaż nieruchomości odbyły się 22.04.2021r.

 • Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej-

?Rokowania na sprzedaż nieruchomości dz. nr 185/2 i 186/5 w Ciecierzynie?- kopercie najpóźniej do09 czerwca 2021r.w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie (pokój nr 19) dogodz. 1600.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia zgłoszenia,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 • Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.890,00zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia09 czerwca 2021r.(liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numery działek, której wpłata dotyczy.

 • Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

 • Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

 • małżonkowie ? do dokonywania czynności nabycia nieruchomości konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm.).

 • Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 • Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonych rokowań.

 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

 • Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 • Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

 • Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

 • Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl