Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.06.2021

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.)

i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ulicy Borkowskiej.

 

 

Nieruchomość

oznaczenie KW

 

Nr geodezyjny działki

 

Pow.

mkw.

 

Przeznaczenie

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Cena

wywoławcza

netto /zł/

 

Podatek

VAT %

 

Wadium

/zł/

Minimalne

postąpienie

/zł/

Przetargi odbędą się dnia

15 czerwca 2021r.

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9

 

 

 

OP1U/00081946/4 prowadzona przez
Sąd Rejonowy
w Kluczborku

 

274/4

ark. mapy 5,

obręb Byczyna

użytek- RIIIa i RIIIb

 

592

 

 

Ustalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego

straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny

nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r.

o warunkach zabudowy to teren

przeznaczony pod

budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne

z zabudową towarzyszącą.

36.800,00

 

23

 

3.680,00

 

368,00

 

godzina900

274/5

ark. mapy 5,

obręb Byczyna

użytek- RIIIa i RIIIb

 

598

37.200,00

23

3.720,00

372,00

godzina930

274/7

ark. mapy 5,

obręb Byczyna

użytek- RIIIa i RIIIb

 

609

37.800,00

23

3.780,00

378,00

godzina1000

274/8

ark. mapy 5,

obręb Byczyna

użytek- RIIIa i RIIIb

 

906

54.600,00

 

23

5.460,00

546,00

godzina 1030

 

1. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/4 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0592 ha

Działka w kształcie wielokąta o regularnych bokach. Dojazd do drogi publicznej poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie IIIa i IIIb. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 36.800,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/5 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0598 ha

Działka w kształcie wielokąta o regularnych bokach. Dojazd do drogi publicznej poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie IIIa i IIIb. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 37.200,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/7 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0609 ha

Działka w kształcie wielokąta o regularnych bokach. Dojazd do drogi publicznej poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie IIIa i IIIb. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 37.800,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

4. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/8 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0906 ha

Działka w kształcie wielokąta o regularnych bokach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (droga powiatowa), a także poprzez nieutwardzoną wewnętrzną drogę gminną. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie IIIa i IIIb. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO: 54.600,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 02 listopada 2020r. do 23 listopada 2020r. W terminie do 14 grudnia 2020r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020. poz. 1990 z późn. zm.).

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. W zależności od tego kupnem, której działki nabywca jest zainteresowany należy wpłacić:

3.680,00zł- dz. nr 274/4

3.720,00zł- dz. nr 274/5

3.780,00zł- dz. nr 274/7

5.460,00zł- dz. nr 274/8

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 09 czerwca 2021r.na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

  • małżonkowie - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).

8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

15. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 19.01. 2021r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 02.03.2021r. natomiast III przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.04.2021r.

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

18. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

BURMISTRZ

mgr Iwona Sobania

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl