Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


III rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna (położona w Byczynie przy ul. Borkowskiej).


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny

 

     
 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Byczyny

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.)

i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490), 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

III rokowania

na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej
stanowiącej  własność Gminy Byczyna


1. Przedmiotem rokowań na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Borkowskiej


Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek VAT

Zaliczka /zł/

OP1U/00081946/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

274/8

ark. mapy 5, obręb Byczyna

użytek?

R-IIIa i IIIb

906

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

 

 

 

51.000,00

 

 

 

23%

 

 

 

 

5.100,00

 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędą się dnia 19 listopada 2020r. o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 sala nr 9, parter.

 

 

Działka w kształcie wielokąta o regularnych bokach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz możliwy dojazd poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną
i wydzieloną działkę pod poszerzenie drogi gminnej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową
i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO 51.000,00 zł

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Obciążenia nieruchomości ? BRAK

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada do 2019r. do 18 grudnia 2019r. W terminie do 8 stycznia 2020r. r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.).

6. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 25.02.2020r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 18.06.2020r., I rokowania na sprzedaż nieruchomości odbyły się 11.08.2020r. natomiast II rokowania odbyły się 22.09.2020r.

7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej: ?Rokowania na sprzedaż działki Nr 274/8 przy ul. Borkowskiej w Byczynie?- kopercie najpóźniej do16 listopada 2020r.w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie (pokój nr 19)dogodz. 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez

zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.100,00 złnależy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia16 listopada 2020r.(liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

9.Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego

10. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:

  • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

  • małżonkowie ? do dokonywania czynności nabycia nieruchomości konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

11. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm.).

12. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

13.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonych rokowań.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

15.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.16.Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

17.Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

18.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

19.Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

20.Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl