Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań

na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490), 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych
stanowiących  własność Gminy Byczyna

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe

niezabudowane położone w Byczynie 

w obrębie ulic Polanowicka - Kwiasowskiego.

 

 

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

mkw.

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek

VAT

%

Wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł/

OP1U/00042266/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

 

745/24

ark. mapy 9, obręb Byczyna

użytek- RIVa

 

925

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr GP.6730.31.2019.SK z dnia 13.11.2019r. o warunkach zabudowy to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

49.400,00

23

4.940,00

494,00

OP1U/00042266/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

 

745/25

ark. mapy 9, obręb Byczyna

użytek- RIVa

 

968

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr GP.6730.31.2019.SK z dnia 13.11.2019r.o warunkach zabudowy to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

51.700,00

23

5,170,00

517,00

OP1U/00042266/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

 

745/26

ark. mapy 9, obręb Byczyna

użytek- RIVa

 

907

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr GP.6730.31.2019.SK z dnia 13.11.2019r. o warunkach zabudowy to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

48.500,00

23

4.850,00

485,00

OP1U/00042266/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

745/27

ark. mapy 9, obręb Byczyna

użytek- RIVa

 

882

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr GP.6730.31.2019.SK z dnia 13.11.2019r. o warunkach zabudowy to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

47.100,00

23

4.710,00

471,00

Przetargi na sprzedaż nieruchomości określonych powyżej odbędą się dnia 17 listopada 2020r.

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter wg następującej kolejności :

godzina 900 dz. nr 745/24,

godzina 915 dz. nr 745/25,

godzina 930 dz. nr 745/26,

godzina 945 dz. nr 745/27

1. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 745/24 ark. mapy 9, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0925 ha

Działka w kształcie prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej poprzez wewnętrzną drogę gminną o nawierzchni gruntowej.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.

Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie IVa. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO 49.400,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości ? BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 745/25 ark. mapy 9, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0968 ha

Działka w kształcie prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej poprzez wewnętrzną drogę gminną o nawierzchni gruntowej.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.

Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie Iva. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO 51.700,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości ? BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 745/26 ark. mapy 9, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0907 ha

Działka w kształcie prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej poprzez wewnętrzną drogę gminną o nawierzchni gruntowej.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.

Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie IVa. Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO 48.500,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości ? BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

 

4. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 745/27 ark. mapy 9, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0882 ha

Działka w kształcie prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej poprzez wewnętrzną drogę gminną o nawierzchni gruntowej.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.

Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w klasie IVa.

 

Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO 47.100,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości ? BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK

 

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 21 lipca 2020r. do 10 sierpnia 2020r.W terminie do 31 sierpnia 2020r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020. poz. 65 z późn. zm.).

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. W zależności od tego, kupnem której działki nabywca jest zainteresowany należy wpłacić:

4.940,00zł - dz. nr 745/24

5.170,00zł - dz. nr 745/25

4.850,00zł - dz. nr 745/26

4.710,00zł - dz. nr 745/27

 

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 12 listopada 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

  • małżonkowie ? do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).

8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

15. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 06.10.2020r.

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

18. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl