Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Rynek nr 15


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.02.2020
Cena: 25600,00

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Byczyny
 
działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2018r.            poz. 2204 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje                do publicznej wiadomości, że ogłasza:
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna
 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego  Nr 2 położonego w Byczynie przy ul. Rynek nr 15 wraz z udziałem w części wspólnej budynków i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

m2

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-cza brutto /zł/

Poda-tek VAT

Wadium /zł/

Mini-malne postą-pienie /zł/

OP1U/00061631/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

Wg rejestru zabytków:

1403/66

461/9

ark. mapy 9

obręb Byczyna

nr ewid. budynku miesz. 1007

nr ewid. budynku gosp. 1010

868

udział 65/1000

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010r. to teren oznaczony symbolem 1mWN- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

 

 

25.600,00

 

 

 

zw

 

 

 

 

2560,00

 

 

 

256.00

 

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego określonego powyżej odbędzie się dnia 18 lutego 2020 r. o godz. 1030

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 24, II piętro.

 
1. Opis lokalu
Byczyna, ul. Rynek nr 15, lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na I piętrze budynku wielorodzinnego mieszkalno-użytkowego, składa się z 1 pokoju i pomieszczenia spełniającego funkcję łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 33,90m2.                                 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, lokal wyposażony w instalacje wodnokanalizacyjną i elektryczną, ogrzewanie piecowe, podłogi drewniane pokryte wykładziną PCV. 
Stan lokalu zły.
Budynek mieszkalno-użytkowy murowany z cegły, stropy i schody drewniane, dach drewniany kryty dachówką ceramiczną.
Do lokalu przynależy komórka w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 7,50m2. 
Budynek gospodarczy konstrukcji murowanej z cegły, dach drewniany kryty dachówką, bez instalacji.
Nieruchomość wspólna obejmuje budynki ul. Rynek nr 14, nr 15 i nr 16.  
 
2. CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO 
  25.600,00 zł
 
3. Obciążenia nieruchomości /lokalu/ - BRAK
4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość /lokal/ - BRAK
5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada 2019r. do 18 grudnia 2019 r.                      W terminie do 08 stycznia 2020r. r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości /lokalu/ na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm.).
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny wywoławczej lokalu tj. 2.560,00 zł nie później  niż do dnia 13 lutego 2020r. 
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać adres lokalu, którego wpłata dotyczy.
7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium,
 • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
 • małżonkowie ? do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).
8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
10. Cena nabycia lokalu równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej. 
11. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                           
12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.    
13. Nabywca lokalu ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.
16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
17. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl
 
 
 
BURMISTRZ
 
mgr Iwona Sobania
 
 
 
 
 
 
Byczyna 14 stycznia 2020r.
 
       
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
 
 • Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą                  w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.
 • Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl  lub telefonicznie                   oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 • Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami                          (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204  ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                              14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań                        na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w celu realizacji czynności związanych                            ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217                       ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.
 • Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego                w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.
 • Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym                            na podstawie przepisów prawa.
 • Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo            do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo                        do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                          Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu. 
 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.
 
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl