Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Mazowiecka, Świętego Macieja


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat kołobrzeski » Gmina Gmina Miasto Kołobrzeg »
Miejscowość: Kołobrzeg
Ogłaszający: Prezydent Miasta Kołobrzeg
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.09.2012

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651 z późn.zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108 z późn. zm./ oraz uchwały NR X/124/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011 r.,

 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu


 • Położenie i opis nieruchomości : ul. Mazowiecka, Świętego Macieja  
 • Oznaczenie geodezyjne -
 • Nr działek - 175/44 obr. 11; 122/3 obr. 18
  • Nr KW - KO1L/00031787/1
 • Powierzchnia w hektarach - 0,2673; 1,9744 - łącznie 2,2417
 • Opis nieruchomości - Nieruchomość zabudowana halą magazynową jednokondygnacyjną, posadowioną na działce nr 122/3 o  powierzchni  zabudowy 665,50 m2 i kubaturze 3.327 m3 - obiekt przeznaczony do rozbiórki.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Kołobrzeg  "5 - Trzebiatowska" działki leżą w terenie oznaczonym symbolem MW34 - przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.
 • Forma zbycia nieruchomości - własność.
 • Cena wywoławcza w zł - 4.690.000,- netto  w tym: niezabudowana działka nr 175/44 - 14,12 % ceny tj. 662.228,- zł; zabudowana działka nr 122/3 - 85,88 % ceny tj. 4.027.772,- zł. W związku z rozbiórką budynku posadowionego na działce nr 175/44 do ceny sprzedaży działki doliczony zostanie 23% podatek VAT.  Sprzedaż działki nr 122/3 zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.
 • Wadium w zł - 500.000,-
 • Postąpienie minimalne w zł - 46.900,-   

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 09 marca 2012 roku z ceną wywoławczą 6.700.000,- zł netto.
 2. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
 3. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej "C", na terenie górniczym "Kołobrzeg" i obszarze górniczym "Kołobrzeg II", w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski".
 4. Przez teren nieruchomości przebiegają sieci instalacji energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej, zasilające budynki posadowione na przedmiotowych działkach. Zmiana ich przebiegu może nastąpić wyłącznie w porozumieniu i za zgodą właściciela instalacji, staraniem i na koszt Nabywcy działki.
 5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.12.2008 r., Nr 107, poz. 2598, działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MW34 o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2. Plan ustala min. zasady zagospodarowania terenu: zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów, procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej, zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych; warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych: do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, maksymalna wysokość budynku do 18,0 m, dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu.
 6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; posadowionymi na nieruchomościach sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanych nieruchomości.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym  zakresie. 
 8. Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.
 9. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:
  • w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,
  • w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2012 roku  w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail:e.pyjek@um.kolobrzeg.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Opracował: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.

                                                  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl