Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.07.2018

BURMISTRZ BYCZYNY

OGŁASZA


przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 399/13 a.m. 7,

o powierzchni 300,00 m2, położonej w Byczynie objętej księgą wieczystą nr OP1U/00066666/6, określonej w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. i wchodzi w skład terenów usług komercyjnych, oznaczonych symbolami ?3U? oraz znajduje się w strefie ?A? i ?W? ochrony konserwatorskiej, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
2. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
3. Dzierżawca będzie uprawniony do wykorzystania działki wyłącznie na cele upraw warzywno-kwiatowych.
4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
5. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 30,00 złotych.
6. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniemw górę do pełnych dziesiątek złotowych.
7. Wadium wynosi 10 % czynszu dzierżawnego, tj. 3,00 złote.
8. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, w dniu

12 lipca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w pokoju nr 26.
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne i fizyczne, osobiście lub przez pełnomocnika.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wymaganej wysokości
nie później niż do dnia 9 lipca 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie BS Namysłów O/Byczyna nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 z dopiskiem: ?przetarg? dzierżawa? oraz przedstawienie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocników uczestników przetargu, Pełnomocnicy winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa.
11. Przetarg wygrywa uczestnik przetargu, który w licytacji zgłosi najwyższą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego.
12. Przetarg zostanie uznany za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.
13. Wpłacone wadium zostanie:
  a) zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za 1 rok dzierżawy, jeżeli wpłacający    

      wadium wygra przetarg,
  b) zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu w terminie 3 dni, na wskazane przez

      nich konto,
  c) ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od 

      zawarcia umowy.
14. Wylicytowany w przetargu czynsz dzierżawny będzie stanowił równowartość rocznego czynszu dzierżawnego
(brutto), którego naliczanie rozpocznie się od dnia obowiązywania zawartej umowy dzierżawy i trwa do dnia jej wygaśnięcia.
15. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry za dany rok użytkowania nieruchomości w terminie do 31 marca każdego roku, przy czym przez pierwszy rok czynsz płatny jest w terminie 21 dniod daty zawarcia umowy.
16. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, obciążających, zgodniez obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym także podatku od nieruchomości.
17. Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę

z warunkami przetargu.
18. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony od dnia doręczenia zawiadomienia
o rozstrzygniętym przetargu ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
19. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
20. Zastrzega się prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
21. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50  wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Byczynie przy ul. Rynek 1, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczyniei w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Byczyna, a także w serwisie informacyjnym www.przetarg-komunikaty.pl.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl