Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


Zaproszenie do składania ofert na zakup wymienionego pojazdu w trybie przetargu pisemnego:


Kategoria: Ruchomości » Samochody osobowe
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, 
fax. /22/ 534 63 59, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, numer rejestru: 0000014843, 
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470 034  zł, 
zaprasza do składania ofert na zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę nie 
mniejszą niż wartość rynkowa określona w tabeli w trybie przetargu pisemnego:  
 
Nazwa ruchomości, pojazdu, marka, typ, rok produkcji:  HYUNDAI Coupe Kat. MR,99 FX, numer rejestracyjny WI43292, rok produkcji 1999, przebieg 189027 km.
 
Osoba, z którą należy uzgodnić  termin oglądania oraz nr tel.: Wiesław Klemenski  telefon  606 662 136,
 
Wartość rynkowa netto: 2.600,00 PLN 
 
Powyższą ruchomość można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z przechowawcą pod wskazanym nr telefonu. Próby techniczne rzeczy mogą się odbywać na koszt oglądającego, po uzgodnieniu warunków z przechowawcą. Zaproszenie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorców zainteresowanych zakupem powyższych ruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  Do sprzedaży nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu art. 5351 kodeksu cywilnego. Kupującemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Banku z tytułu ewentualnych wad fizycznych rzeczy. Na zakupiony pojazd Bank nie udziela gwarancji oraz wyłącza możliwość odpowiedzialności z tytułu rękojmii. Wywóz pojazdu oraz uporządkowanie terenu na koszt kupującego. Wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej należy wpłacić na r-k: 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 z opisem: 
"Wadium/nazwa rzeczy/nr rej./pozycja w ogłoszeniu/DKTKK-MMW", kwota wadium nie podlega oprocentowaniu. 
Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem uiszczenia wadium należy przesyłać listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie "OFERTA - DKTKK - MMW" w terminie do dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Bank Polska Kasa Opieki SA - Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego,  ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.
 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby 
upoważnione do reprezentowania oferenta oraz zawierać:
1) nazwę i siedzibę (imię i nazwisko, adres) oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 
2) wyszczególnienie pojazdu będącego przedmiotem oferty i okresu ważności oferty,
3) oświadczenie o zapoznaniu się dokumentacją i stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem oferty,
4) określenie oferowanej ceny ze wskazaniem sposobu i terminu jej zapłaty. 
Pojazd nie posiada karty pojazdu.  
 
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od sprzedaży lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.
 
Wszelkie dodatkowe informacje o warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: /22/ 524 52 32;  lub mailem: michal.wozniak@pekao.com.pl  lub jaroslaw.kozak@pekao.com.pl  
 
 
 
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl