Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


RADA NADZORCZA BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O G Ł A S Z A KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU - DYREKTORA BYTOMSKIEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYTOMIU


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Śląskie » Powiat Bytom » Gmina Miasto na prawach powiatu - Bytom »
Miejscowość: Bytom
Ogłaszający: Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

RADA NADZORCZA BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
O G Ł A S Z A
KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU - DYREKTORA
BYTOMSKIEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYTOMIU
 
Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej określają postanowienia Statutu Spółdzielni, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej może być osoba:
a) która posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie (ekonomiczne, prawnicze,  techniczne lub z zakresu organizacji i zarządzania),
b) która posiada doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi (minimum 5 lat),
c) jest niekarana,
d) która posiada pełnię praw publicznych i zdolność do czynności prawnych.
 
Dodatkowe  wymagania  pożądane od kandydata: posiadanie przez kandydata innych uprawnień i kwalifikacji mogących być uznanymi przez Komisję Konkursową za przydatne na aplikowanym stanowisku.
 
Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:
a) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem  oraz  list  motywacyjny,  informacje  o  sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
b) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w  tym  o  zajmowanych  stanowiskach i pełnionych funkcjach oraz okresie ich pełnienia,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających przebieg pracy zawodowej,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
h) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych, 
j) oświadczenie woli o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym. 
 
W uzgodnionym wcześniej terminie (tel. 32/281-12-91 wew. 13 lub 21) dopuszcza się możliwość zapoznania się przez kandydata ze sprawozdawczością Spółdzielni, a to ze: "Sprawozdaniem Zarządu BSM  z  działalności  Spółdzielni  za  2016 r.",  ze Sprawozdaniem finansowym BSM za 2016 r.?  oraz  z wyciągiem z "Regulaminu określającego zasady wynagradzania Członków Zarządu BSM".
Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe dokumenty związane z jego ofertą.
Tryb przeprowadzenia konkursu określa "Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" uchwalony przez Radę Nadzorczą, dostępny na stronie internetowej Spółdzielni o adresie www.bsm.bytom.pl .
 
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w terminie do 11 grudnia 2017 r., do godz. 17.oo bezpośrednio w Dziale Organizacyjno-Samorządowym i Kadr Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1a ? pokój numer 21, w dni robocze i w godzinach pracy Spółdzielni (w poniedziałki od godz. 07.00 do godz. 17.00; od wtorku do czwartku w godzinach od 700 do 1500 i w piątki od godz. 7.00 do godz. 13.00) z opisem: "Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej NIE OTWIERAĆ".
 
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.
 
 
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl