Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia


Kategoria: Sądowe, komornicze » Inne sądowe
Rodzaj ogłoszenia: sądowe
Region: Podlaskie » Powiat Białystok » Gmina Miasto na prawach powiatu - Białystok »
Miejscowość: Białystok
Ogłaszający: Sekretariat Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia
 
Sekretariat Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 11 lipca 2017 r. został przesłany do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu oraz byłym Członkom Zarządu Powszechnego Funduszu Finansowego Jaal sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie  podejrzanym o doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem po wprowadzeniu pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru 
i możliwości wywiązania się z zawartej umowy oraz rodzaju zawartej umowy tj. czyn
z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art.12kk.  
 
Informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 46§1kk w razie skazania sąd może orzec,
a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
 
§ 2. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.
 
§ 3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.
 
Zgodnie z art. 49a kpk pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia
przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa
w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.
 
Jednocześnie pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na
rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).
 
Zgodnie z art. 343 §1kpk jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego,
sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
 
§ 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
 
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.
 
§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.
 
§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.
Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
 
§ 5a. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza
oskarżonego o treści art. 447 § 5.
 
§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.
 
§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym
mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. 
 
W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega
rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.
 
Zgodnie z art. 343a§1kpk w wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.
 
§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania
zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie
sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.
 
§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.
 
Zgodnie z art. 387§1kpk Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo
zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek
o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia
w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. 
Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu
obrońcę z urzędu.
 
§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza oskarżonego o treści art. 447 § 5.
 
§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także
pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony
o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.
 
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim
wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
 
§ 4. (uchylony).
 
§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione
w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.
 
 
Kierownik Sekretariatu. 
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl