Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Zawiadomienie wszystkich pokrzywdzonych ustalonych w śledztwie V Ds. 91/12


Kategoria: Sądowe, komornicze » Inne sądowe
Rodzaj ogłoszenia: sądowe
Region: Cała Polska »
Ogłaszający: Prokurator Okręgowy w Płocku

Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k.

Prokurator Okręgowy w Płocku zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych ustalonych w śledztwie V Ds. 91/12

przeciwko podejrzanym Mateuszowi G., Rafałowi K. i Michałowi B. o popełnienie przestępstw oszustwa względem mienia znacznej wartości na szkodę klientów sklepów internetowych: www.pilkasklep.pl, www.66procent.pl, www.66prezent.pl, www.retrobut.pl oraz klientów biorących udziałw aukcjach na portalu aukcyjnym Allegro, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i inne - o wyłączeniu z akt śledztwa V Ds. 91/12 materiałów przeciwko Michałowi B. i zarejestrowaniu ich w tut. Prokuraturze pod sygn. akt PO II Ds.8.2017. Nadto, zawiadamiam, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku w sprawie PO II Ds. 8.2017 przeciwko Michałowi B. podejrzanemu o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw.z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k. (w zakresie wątku sprawy dotyczącym działalności sklepu internetowego www.pilkasklep.pl na szkodę 7.041 pokrzywdzonych w łącznej wysokości 1.126.946,60 zł) przesłano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie VIII Wydział Karny.

POUCZENIE 

1.Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).

2.Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenianie zaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).

3.Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku , o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony. (art. 343 § 1 i 2 k.p.k.).

4.Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 339 § 3 pkt 1 i 2, art. 341 lub art. 343 oraz o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a § 1 k.p.k.). Jeżeli wnioski, o których mowa w § 1 złożyło tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne poinformowanie spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, informacjęzamieszcza się przez ogłoszenie na stronie internetowej sądu. W informacji wskazuje się sygnaturę akt sprawy,a nie podaje się danych osobowych zawartych w zarzutach (art. 337a § 2 k.p.k.).

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl