Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.05.2017
Cena: 83.260,00 zł

 BURMISTRZ  BYCZYNY

 O G Ł A S Z A

 

I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego

stanowiącego własność Gminy Byczyna.

 

1. Przedmiotem rokowań na zbycie na własność  jest lokal mieszkalny Nr 8 położony w Nasalach Nr 58 wraz z udziałem w części wspólnej budynku  i sprzedażą udziału  w nieruchomości gruntowej.

 

Lokal znajduje się na II piętrze /poddasze/ budynku wielolokalowego i składa się z 3 pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o ogólnej powierzchni użytkowej 78,70 m2  oraz strychu o powierzchni użytkowej 2,10m2.  

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 8,12m2

Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi  141/1000 części.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną do szamba i centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni.Stolarka okienna PCV i drzwiowa drewniana.

2. Wg ewidencji gruntów:

- działka Nr 219/1 ark. mapy 4 Nasale.

- ogólna  powierzchnia:  0,1430 ha

3. Księga wieczysta Nr OP1U/00073309/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

4. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r. teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową.

5. CENA  OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 83.260,00 zł

6. Obciążenia lokalu: BRAK

7. Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal: BRAK

8. Rokowania odbędą się w dniu  23 maja 2017r. o godzinie 9.00 w  Urzędzie Miejskim w Byczynie  pokój nr 26.

9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do  18 maja 2017r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 4)   do godziny 15.00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

-  datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

11. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej  tj. 8.326,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna  

56 8890 1040 0000 1818 2005 0004  do dnia  18 maja 2017r. ,liczy się data wpływu na konto.

12. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań  niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną  w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia   się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

13. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed  zawarciem umowy notarialnej.

14. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem lokalu m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.   

15.Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

16. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu  odbyły się: 24.01.2017r. I- szy przetarg i 04.04.2017r. II-gi przetarg.                                                                                                                                                       

17. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Byczynie, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50 wew.30                                   

18. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

                           

                                                                                     BURMISTRZ

 

                                                     /-/ Robert Świerczek


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl