Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy ByczynaI


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.03.2017

Burmistrz Byczyny

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

stanowiących  własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Borkowskiej.

 

1. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/9, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia: 0,0566 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod  budownictwo   mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI    33.364,00 zł       +23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/10, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0592 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną.  Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia  17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą  towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  34.792,00 zł +23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/11, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0597 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną.  Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej. 

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  35.086,00 zł +23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

4. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/12, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0604 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną.  Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  35.497,00 zł +23% VAT

5)   Obciążenia nieruchomości - brak

6)   Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? brak

 

5. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/13, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0802 ha

Kształt działki nieregularny. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej lub drogą gminną o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  z infrastrukturą  towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  43.936,00 zł +23% VAT

7)   Obciążenia nieruchomości - brak

8)   Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? brak

 

6. Przetargi odbędą się 28 marca 2017r.  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie

    ul. Rynek 1  w pokoju nr 26, wg następującego harmonogramu:

 

      Godzina przetargu

      Nr działki

                         1030

274/9

                         1045

274/10

                         1100

274/11

                         1115

274/12

                         1130

274/13

 

 

 

7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości:

działka Nr 274/9   - 3.336,00zł,         działka Nr 274/12 - 3.549,00

działka Nr 274/10 - 3.479,00zł,         działka Nr 274/13 - 4.393,00

działka Nr 274/11 - 3.508,00         

nie później  niż do dnia 22 marca 2017r.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

8. Wpłacone wadium zostanie ;

  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

     przetarg,

  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

9.Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej   na dzień przed zawarciem  umowy notarialnej.

 

  11. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni   

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                          

 

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia   w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczyste.

 

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

15. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się  30 listopada 2016r. natomiast II przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 stycznia 2017r.  

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 Z up. Burmistrza

 

/-/ Katarzyna Zawadzka

 Z-ca Burmistrza

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl