Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Polanowicach Nr 82


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Polanowice
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.02.2017
Cena: 186.900,00 zł

Burmistrz Byczyny

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Polanowicach Nr 82

 

1. Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 581/93, ark. mapy 3, obręb Polanowice

    - powierzchnia: 0,0688 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Teren działki zabudowany budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 180 m2.

Ściany z cegły otynkowane, stropy betonowe, schody żelbetowe, stropodach z płyty betonowej kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

Na nieruchomości znajduje się przyłącz energetyczny zasilający budynki zlokalizowane na sąsiedniej działce oznaczonej nr 581/96 wraz ze skrzynkami licznikowymi.

Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przejścia i przechodu  do posadowionych skrzynek licznikowych na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 581/96 ark. mapy 3 w Polanowicach.

 

2. Księga Wieczysta OP1U/00086129/6  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

 

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość z funkcją administracyjno edukacyjną z możliwością zmiany funkcji na mieszkalno-biurowy.

 

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI    186.900,00 zł

                                                            

5. Obciążenia nieruchomości ? BRAK

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

7. Przetarg odbędzie  się 21 lutego 2017r.  o godz. 915  w Urzędzie Miejskim   w Byczynie ul. Rynek 1  w pokoju nr 26.

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 %   ceny nieruchomości tj. 18.690,00zł nie później  niż do dnia  15 lutego 2017r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie   B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu  na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie ;

  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

   

10.Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu.

Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna   83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej   na dzień przed zawarciem  umowy notarialnej.

 

  12. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni  od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                          

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 20.12.2016r.

 

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

18. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 /-/ Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl