Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PRZETARG NIEOGRANICZONY Na najem przez okres 5 lat lokalu usługowego położonego na terenie gminy Jordanów Śląski- obręb Jordanów Śląski budynek Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55a


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Jordanów Śląski »
Miejscowość: Jordanów Śląski
Ogłaszający: Wójt Gminy Jordanów Śląski

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) i § 6 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

 

 

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na najem przez okres 5 lat lokalu usługowego  położonego na terenie gminy Jordanów Śląski- obręb Jordanów Śląski budynek Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim

przy ul. Wrocławskiej 55a

 

Podstawowe informacje o przedmiocie najmu:

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym w którym wyodrębniono lokal   o powierzchni użytkowej 42,00 m2 składający się z jednego  pomieszczenia, położony w budynku Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 186/4 o pow.0,8064 ha, dla którego założona jest Księga Wieczysta  Nr WR1T/00016376/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelinie. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń. Przedmiotowa nieruchomość  w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi. Działalność handlowa polegać będzie na sprzedaży produktów ekologicznych o standardach nie niższych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia o żywności w szkołach.

 

Wywoławcza wartość czynszu  z tytułu dzierżawy stanowi kwotę 42,00 zł/m2 netto (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100 zł.) + obowiązująca stawka podatku VAT..

 

Oprócz czynszu Dzierżawca będzie ponosił opłaty za odprowadzanie ścieków, zimną wodę oraz energię elektryczną na podstawie odrębnych umów lub porozumień. Z tytułu prowadzenia działalności dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Gminy Jordanów Śląski na dany rok podatkowy. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego przez okres trwania umowy.

 

WARUNKI  UDZIAŁU W PRZETARGU:

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 pok. Nr  3.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski (pok. Nr 7). Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie zainteresowani składają w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. Nr 8) do dnia 29.08.2016 r. do godz. 915 z napisem Przetarg na lokal usługowy w budynku Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim - prowadzenie działalności usługi handlu.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1)     imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna,

2)     Nr NIP/REGON oraz datę sporządzenia oferty,

3)     proponowaną stawkę czynszu dzierżawnego netto za cały przedmiot najmu,

4)      oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy dzierżawy nieruchomości (załącznik nr 1 do ogłoszenia) i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

5) oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych lub w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych oraz, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,

6)  aktualny odpis z KRS-u w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub z innego właściwego organu rejestrowego,

7)   oferta wraz z załącznikami ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta,

8)   w przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,

9)   upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta,

10)  oferta ma zawierać spis oświadczeń i dokumentów stanowiących załączniki do oferty.

Kryteria wyboru ofert:

1)     zakres świadczonych usług handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu sprzedawanych produktów ekologicznych    - 80% (80 pkt.)

2)     stawka czynszu najmu za cały przedmiot   - 20 % (20 pkt.)

 

Po rozstrzygnięciu, o wyborze oferty Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta którego ofertę wybrano.

Umowa najmu z uczestnikiem, który przetarg wygrał  zostanie podpisana w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia na jego rzecz przetargu

W/w umowa dzierżawy obowiązywać będzie od 1 września 2016 r.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od 1 września 2016 r.

Zapytania dotyczące przetargu prosimy kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski lub przesłać faksem na nr 71 39 11 590. Odpowiedzi umieszczone będą na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bez podania źródła zapytania.

Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

1)     część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów; w części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej:

a)     otwiera przetarg;

b)     ustala liczbę otrzymanych ofert;

c)     otwiera koperty z ofertami;

d)     kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu;

e)     przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez Oferentów;

f)      zawiadamia obecnych Oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

2)     w części niejawnej Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wyboru oferty, która będzie najkorzystniejsza.

 

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez Wójta Gminy Jordanów Śląski.

 

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Jordanów Śląski.

P O U C Z E N I E:

Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie przez oferenta, który przetarg wygrał spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.


Jordanów Śląski 28.07.2016 r.                                                                    

 

 

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Henryk Kuriata                                           

 

 

fax 71 39-11-590                                                                                      

tel. 71  39-11-580, 39-11-583

e-mail: ug@jordanowslaski.pl    www.jordanowslaski.pl

 

 

 

Projekt

UMOWA NAJMU NR UG/GN/3/2016

Zawarta w dniu ?????????.r. 

pomiędzy:

Gminą Jordanów Śląski

reprezentowaną przez:

Henryka Kuriatę  - Wójta Gminy Jordanów Śląski

zwaną w dalszej treści umowy Wynajmującym

a

 

?????????????????. ?????????. NIP ????????. wyłoniony w drodze przetargu z dnia 29.08.2016r. w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości zwanym w dalszej treści umowy Najemcą,

 

§ 1

Gmina Jordanów Śląski jest właścicielem nieruchomości - lokalu usługowego o pow. 42,00 m2 położony w obrębie wsi Jordanów Śląski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 186/4,  dla której założona jest Księga Wieczysta Nr WR1T/00016376/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelinie.

§ 2

Przedmiot najmu stanowią:

 1. pomieszczenia lokalu o pow. 42 m2,
 2. wyposażenie:
  • instalacja elektryczna
  • sprzęt oświetleniowy,
  • wodociągowo-kanalizacyjne,

 

§ 3

 

 1. Przedmiot najmu jest szczegółowo opisany w protokole zdawczo-odbiorczym
 2. Protokół stanowi integralną specyfikację przekazywanego wyposażenia.

 

§ 4

Wynajęte pomieszczenia będą wykorzystywane na działalność dochodową Najemcy ? prowadzenie usług handlu ? sklepik szkolny sprzedaż produktów ekologicznych                                  o standardach nie niższych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia o żywności                 w szkołach.

 

§ 5

Najemca jest zobowiązany:

a)     wykorzystywać przedmiot najmu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami niniejszej umowy,

b)     utrzymywać pomieszczenia w należytym stanie, dokonywać bieżących drobnych napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym,

c)     utrzymywać czystość i porządek w przedmiocie najmu,

d)     zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu poprzez wyposażenie                       w sprzęt p.poż., wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i przestrzeganie zasad wynikających z przepisów p.poż.,

e)     przestrzegać zasad wynikających z przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

f)      dostosować sprzedawany asortyment do zapotrzebowania dzieci i młodzieży zgodnie z ustaleniami zawartymi z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego i Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim.

 

§ 6

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.09.2016r. do 31.08.2021r.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
 3. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym na zasadzie porozumienia stron lub w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Najemcę.

 

§ 7

 1. Czynsz dzierżawny zostaje ustalony na kwotę ???????????. /brutto/                ( słownie: ???????????. ), płatny miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Jordanów Śląski lub na konto bankowe.
 2. Wynajmujący nie będzie pobierał czynszu za okres wakacji letnich t.j. za miesiące lipiec i sierpień.
 3. Czynsz będzie aktualizowany co jeden rok o wskaźnik inflacji co nie będzie wymagać formy Aneksu.
 4. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej.
 5. Przypadku zwłoki z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

§ 8

Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może czynić w przedmiocie najmu zmian, przeróbek i inwestycji.

§ 9

Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia określonych kontroli pomieszczeń                 przy współudziale Najemcy.

 

§ 10

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym.

 

§ 11

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący, a jeden Najemca.

 

             Wynajmujący                                                           Najemca

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl