Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Trzebnicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Trzebnica »
Miejscowość: Trzebnica
Ogłaszający: ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.09.2012
Cena: 1.200.000,00 PLN

ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO

ogłasza

I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

 

Termin i miejsce pierwszego przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2012 r., o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1, poziom 1 - sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest: sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w Trzebnicy przy ul. Solnej 6. Numer ewidencyjny nieruchomości 8/1 AM13, o pow. 0,0741 ha, księga wieczysta WR1W/00045908/2.

Opis: Nieruchomość gruntowa, zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowo - handlowym, który znajduje się w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym wielolokalowym. Teren o dobrych walorach lokalizacyjnych, posiada uzbrojenie w podstawowe media znajdujące się w miejscowości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Trzebnica nr XVIII z dnia 29 czerwca 2000 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 

Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł),

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł),

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego,   w wysokości: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł), w kasie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 lub na konto Bank Spółdzielczy nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003, nie później niż 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 03 września 2012 r. Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)  wpłacenie wadium w podanej wysokości i terminie,

b)  okazanie oryginalnego dowodu wpłaty wadium przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,

c) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

d) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

e) w przypadku przedsiębiorców przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

f)  w przypadku cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.,
nr 167, poz. 1758 ze zm.) - przedłożenie aktualnego przyrzeczenia wydania zezwolenia, tzw. "promesy" na nabycie nieruchomości, wydanej zgodnie z przepisami cytowanej ustawy.    

 

5. Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu. Cena ta płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia jej podpisania.

6. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

7. Zarząd Powiatu Trzebnickiego zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Trzebnickiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia i aktualizacji  operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie 1 400 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta zł brutto) oraz koszty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży.

10. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

11. Cudzoziemcy - w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.: Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze zm.) - w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 

12. Zarząd Powiatu Trzebnickiego zastrzega sobie prawo:

a) odstąpienia od przetargu podając uzasadnioną przyczynę jego odwołania;

b) odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.  

 

13. Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1, tel. 71/ 387 95 50.

14. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Trzebnickiego BIP http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/

 

 

Przewodniczący Zarządu

        Robert Adach 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl