Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Cała Polska »
Ogłaszający: Instytut Morski w Gdańsku

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych


Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w imieniu własnym i Instytutu Morskiego w Gdańsku informuje, że na podstawie art. 30, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) od dnia 3.07.2012 r. rozpoczną się konsultacje społeczne zgodnie z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Programu wieloletniego na lata 2004-2023 pn: "Program ochrony brzegów morskich" ustanowionego ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich".

 

Z przedmiotowym dokumentem Prognozy można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pod adresem http://www.transport.gov.pl/2-48240d5d22fc1-1795426-p_1.htm do dnia 25.07.2012 r.

 

Uwagi i wnioski do Prognozy z podaniem danych identyfikacyjnych wnioskodawcy (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub adres reprezentowanej instytucji, e-mail), mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa lub Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Hydrotechniki Morskiej ul. Abrahama 1, 80-307 Gdańsk, i/lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat_gt@transport.gov.pl lub zhm-im@im.gda.pl

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Spotkania z interesariuszami odbędą się:

  • 01.08.2012 r. - Urząd Morski w Gdyni (sala konferencyjna), Gdynia ul Chrzanowskiego 10 
  • 03.08. 2012 r. - Urząd Miasta Ustka (sala konferencyjna nr 101), Ustka ul. Wyszyńskiego 3
  • 07.08.2012 r. - Urząd Morski w Szczecinie (sala konferencyjna nr 118), Szczecin ul. Plac Batorego 4.

Początek spotkań godzina 11.00


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Instytut Morski w Gdańsku w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl