Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż autobusu


Kategoria: Ruchomości » Inne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Jordanów Śląski »
Miejscowość: Jordanów Śląski
Ogłaszający: Wójt Gminy Jordanów Śląski
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.02.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż autobusu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 2015  poz.1515 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

            Gmina Jordanów Śląski, reprezentowana przez
            Wójta Gminy - Henryka Kuriatę

z siedzibą w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski

NIP 914-12-01-515,
tel/fax 713911581/713911590

e-mail: ug@jordanowslaski.pl

strona internetowa: www.jordanowslaski.pl

 

2. Nazwa i opis  przedmiotu przetargu.

NAZWA: Sprzedaż autobusu  szkolnego

 OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

1)  Dane autobusu przeznaczonego  do sprzedaży :

 

Marka pojazdu

Typ pojazdu

Numer  rejestracyjny

Rok produkcji

Liczba miejsc siedzących

Przebieg kilometrów

Cena wywoławcza brutto w zł

Jelcz

L90M

DWR A373

2000

45

550444

15 100,00 zł

            

2) Dodatkowe informacje:

  • VIN SUJ090100Y0000132
  • Autobus uszkodzony, brak możliwości uruchomienia silnika, brak akumulatorów,

3)  Autobus  można oglądać  w dni robocze godzinach od 8.30 do 15.00 na placu oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim, po  wcześniejszym   uzgodnieniu  telefonicznym   71 3911583

 

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10 lutego 2016 r. do godz. 10.00

 

4. Miejsce złożenia  oferty

Urząd Gminy Jordanów Śląski

Ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

 

5. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

 

6. Kryteria  oceny ofert

  • Kryterium oceny oferty jest wyłącznie cena.
  • Oferowana  cena powinna być  równa co najmniej cenie wywoławczej.
  • Wybrana zostanie  oferta o najwyższej cenie .
  • Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
  • Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

7. Instrukcja dla wykonawcy

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem  formy pisemnej pod rygorem nieważności . W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

3) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej  odczytanie  jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie  powinno być opatrzone   nazwą  (firmą) i adresem  Wykonawcy, a  także posiadać dodatkowe oznaczenie:

Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski Sprzedaż autobusu  Nie otwierać przed dniem 10 kutego 2016 r. przed godziną 10.00.

 

8. Miejsce i termin  otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego 2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie  Sprzedawcy, t.j. Gminy Jordanów Śląski

 

9. Ogłoszenie wyników przetargu

1) Zamawiający sprzeda Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, t.j. za najwyższą cenę  w oparciu o podane kryterium ceny.

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi Oferentów, jednocześnie zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej www.jordanowslaski.pl oraz w siedzibie Gminy na tablicach ogłoszeń.

 

10. Zawarcie umowy

Umowa na sprzedaż autobusu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i wpłaceniu należności za kupione mienie.

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022303


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl