Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 30


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Oleśnicki » Gmina Gmina miejska - Oleśnica »
Miejscowość: Oleśnica
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Oleśnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 29.06.2012
Cena: 149.000,00 PLN

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica, ogłasza:

 

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 30  (obręb Lucień):

  • działka gruntu nr 26 AM 68 o pow. 2.048 m2 ,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy: Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dąbrowskiego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XXXVIII/235/2009 z dnia 29 października 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 219, poz. 4206 z dnia 18.12.2009r., teren, na którym zlokalizowana jest w/w działka, przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
  • KW: WR1E/00040060/4,
  • cena nieruchomości (wraz z budowlą) wynosi 169.411,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych),
  • przedmiotowa działka posiada kształt czworokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki porośnięty bujną roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Dojazd na teren działki możliwy z drogi publicznej nieutwardzonej za pośrednictwem działki drogowej nr 24 AM 68. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalację wodną. Instalacja elektryczna w sąsiedztwie,
  • w północno-zachodniej części działki zlokalizowany jest obmurowany wagon kolejowy kryty papą, o powierzchni ok. 19 m2.  Do wagonu przylega drewniane zadaszenie kryte papą. Wzdłuż zachodniej granicy działki rozmieszczone są trzy słupy oświetleniowe ze zdemontowaną instalacją elektryczną. Słupy spękane, pochylone ze skorodowanym zbrojeniem. Stan techniczno-użytkowy budowli zły (do rozbiórki). Teren działki w części ogrodzony, częściowo ogrodzeniem z prefabrykowanych elementów betonowych, częściowo ogrodzeniem z elementów metalowych,
  • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 149.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć tysięcy),
  • wadium wynosi 14.900,00 zł. (słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 05 lipca 2012r. o godz. 1100 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta ).

Najpóźniej do dnia 29 czerwca 2012r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl