Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - ruchomości
Rodzaj ogłoszenia: inne komornicze
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: A.PL INTERNET S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

 

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości A.pl Internet S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego.


Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 k.c. należące do upadłego A.pl Internet S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, określone w jednolitym tekście opisu i oszacowaniu przedsiębiorstwa upadłego z kwietnia 2015 roku, sporządzonym przez mgr inż. Jana Zambrzyckiego, rzeczoznawcę majątkowego, uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomości nr 2213 wydane przez MGPiB, upr. bud. Nr 78/83 wydane w Skierniewicach z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdują się w masie upadłości na rachunku bankowym i kasie upadłego do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa (włączenie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości po dniu zawarcia umowy sprzedaży, a ponadto należności, które zostały spłacone po ogłoszeniu upadłości.
1. W skład przedsiębiorstwa upadłego A.pl Internet S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie będącego przedmiotem sprzedaży wchodzi:
a) licencja na słownik referencyjny (dane adresowe);
b) program antywirusowy Symantec Norton;
c) baza danych - Fresh24;
d) domena internetowa A.pl;
e) majątkowe prawa autorskie do witryny internetowej i projektu - Fresh24;
f) majątkowe prawa autorskie do witryny internetowej i bazy A.pl;
g) prawo ochronne do znaku towarowego - Fresh24;
h) prawo ochronne do znaku towarowego A.pl;
i) należności szczegółowo ujęte w jednolitym tekście opisu i oszacowania przedsiębiorstwa z kwietnia 2015 roku;
j) ruchomości szczegółowo ujęte w jednolitym tekście opisu i oszacowania przedsiębiorstwa z kwietnia 2015 roku;
k) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej upadłego.
2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 352.100,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/00) i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
3. Pisemne oferty w języku polskim należy składać do dnia 6 października 2015 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
4. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej zapieczętowanej kopercie formatu mniejszego niż A4, którą należy umieścić w zamkniętej kopercie formatu A4. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem OFERTA PRZETARGOWA - X GUp 58/13 - A.pl Internet S.A. - NIE OTWIERAĆ i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu (pod rygorem odrzucenia oferty) jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa A.pl Internet S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku PKO BP S.A. o numerze: 96 1020 5561 0000 3802 0009 2148 z dopiskiem PRZETARG - sygn. akt. X GUp 58/13, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień 6 października 2015 roku, przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy upadłego.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, dnia 8 października 2015 roku, o godzinie 11.20, w sali nr 14.
8. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.
9. Wybór oferty jest skuteczny po zatwierdzeniu oferty przez Sędziego-Komisarza.
10. Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyny prawo odwołania przetargu, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
11. Szczegółowe warunki przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga sp.j. - Al. Szucha 8 II, p. 00-582 Warszawa w godz. 9.00 - 17.00, tel. (22) 375 73 80, fax: (22) 375 73 82, e-mail: sekretariat@wmkn.pl oraz w aktach sprawy pod sygn. akt: X GUp 58/13 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
12. Dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa można przeglądać w biurze syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (22) 375 73 80.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl