Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II ROKOWANIA na sprzedaż prawa własności atrakcyjnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłudno Stare


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat grodziski » Gmina Gmina miejska - Grodzisk Mazowiecki »
Miejscowość: Kłudno Stare
Ogłaszający: BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.08.2012

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

OGŁASZA II ROKOWANIA

na sprzedaż prawa własności atrakcyjnej nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Kłudno Stare, gmina Grodzisk Mazowiecki


Lp.

Oznaczenie nieruchomości,

nr księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości w ha

Cena wywoławcza w zł.

Wysokość zaliczki w zł.

1.

dz. nr 124/1,  dz. nr 123/6,

KW WA1G/00035390/2

 

1,5330 ha

2 900 000 zł

+
23% VAT

 

290 000 zł

 

 

1. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w miejscowości i obrębie Kłudno Stare, gmina Grodzisk Mazowiecki: atuty położenia: położenie w strefie podstołecznej z bardzo dobrymi połączeniami drogowymi, dynamicznie rozwijająca się sieć dróg szybkiego ruchu, w bezpośrednim zasięgu autostrada A2 wraz z węzłem zjazdowym w Grodzisku Mazowieckim.

2. Istnieje możliwość nabycia gruntu od właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Dojazd służebnością przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 123/7 w Kłudnie Starym oraz przez działki nr nr 24/4 i 25 w Natolinie pasem gruntu o szerokości 4,5m na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości. Służebność gruntowa została ustalona do czasu wykonania zjazdu z nowo budowanej obwodnicy i węzła autostradowego "Grodzisk". Otoczeniem są działki niezabudowane. Kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Teren częściowo zadrzewiony i zakrzewiony.

4. W wypisie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie strefy oznaczonej na rysunku studium, jako AG tj. tereny aktywności gospodarczej i usług. Obecnie jest w trakcie opracowywania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

5. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz wolna od hipotek.

6. I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dn. 6.10.2011 r., II przetarg odbył się 9.12.2011 r. ,  III przetarg odbył się 7.03.2012 r.  Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniu 15.05.2012 r. Wszystkie wymienione postępowania  zakończyły się wynikiem negatywnym.

7. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 31.08.2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Rokowania odbędą się dwuetapowo w dniu 5.09.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T.Kościuszki 32A w Sali konferencyjnej na I piętrze: I etap - otwarcie zgłoszeń z udziałem wszystkich uczestników, II etap - ustna część rokowań.

9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: "Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłudnie Starym, gm. Grodzisk Mazowiecki". w terminie do 31.08.2012 r. do godz. 15.30 w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul.T. Kościuszki 32 A.  Zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • Imię i nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

10. Rokowania będą ważne bez względu na liczbę zgłoszeń, jeżeli przynajmniej jedno zgłoszenie będzie spełniało warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

11. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest okazanie komisji przeprowadzającej rokowania dowodu tożsamości oraz oryginału wpłaty zaliczki. W przypadku osób fizycznych ? dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wpisu właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

12. Zaliczka wpłacona przez osobę, która ustalona zostanie nabywcą, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od zamknięcia rokowań na podane konto bankowe. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży skutkuje przepadkiem zaliczki na rzecz Sprzedającego.

13. Burmistrz może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

14. Dodatkowe informacje dot. rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego pok. 212, od pon. do pt. w godz. 8-16, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl ; www.bip.grodzisk.pl

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl