Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Pomorskie » Powiat starogardzki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Skarszewy »
Miejscowość: Skaryszew
Ogłaszający: GMINA SKARSZEWY

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W SKARSZEWACH
Burmistrz Skarszew ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach (ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy).
 
1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182) tj.:
Wymagania niezbędne kandydata:
a) tytuł zawodowy lekarza,
b) tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny rodzinnej,
c) posiadać co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,
d) prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
e) wymagany 3- letni staż pracy w lecznictwie otwartym.
2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (dokument potwierdzajacy prawo wykonywania zawodu, dokument potwierdzajacy tytuł specjalisty bądź specjalizacji II stopnia w zakresie medycyny rodzinnej, świadectwa, certyfikaty itp.),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
e) kserokopia dowodu osobistego,
f) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1182 ze zm.),
i) oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
j) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wymienionym stanowisku.
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach", należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skarszewach ( Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy) lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Skarszewach w terminie do dnia 21 września 2015 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego). Na kopercie należy zamieścić ponadto imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - 14 dni od ostatniego dnia składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach dostępne są w siedzibie GOZ w Skarszewach przy ul. Dworcowej 11 w pokoju księgowości, na I pietrze w dni robocze, w godzinach od 8.00 - 14.00.
4. Warunki pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/4 etatu.
Burmistrz Skarszew
Jacek Pauli

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl